Zoeken

Je treft onder Uitleg een handleiding om het zoeksysteem optimaal te gebruiken. Via Jaaroverzichten kunt u een overzicht per jaar van publicaties krijgen.

202 resultaten voor ‘spuitvrije bedrijf

 1. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1977 RWS Rapportendatabank

  1978

  In dit rapport waarin de resultaten van het eerste oogstjaar volgens de nieuwe bedrijfsopzet worden besproken, komen achtereenvolgens aan de orde: de bedrijfsgegevens, de teelt van de gewassen, de werkuitvoeri...

 2. Ervaringen met en de resultaten van het telen van gewassen op het spuitvrije bedrijf NZ 27 RWS Rapportendatabank

  1985

  Er wordt ingegaan op de teelt van de gewassen, het onderzoek en afzet van de produkten en de financiële resultaten van deze alternatieve exploitatie.

 3. Het spuitvrije bedrijf NZ 27 in 1986 : (inventarisatie van onkruiden en de aantasting door ziekten en plagen) RWS Rapportendatabank

  1986

  Onderzoek met als doel te zien hoe bepaalde onkruiden zich ontwikkelen in bepaalde gewassen mede met betrekking tot bepaalde bewerkingen.

 4. Inventarisatie van onkruiden, de aantasting door ziekten en plagen en de bepaling van oogstverliezen op het spuitvrije bedrijf NZ 27 in 1978 RWS Rapportendatabank

  1978

  Bevat de inventarisatie van onkruiden, een studie over de invloed die ziekten en plagen hebben op de kwaliteit en de opbrengst van het gewas en beoordeling van de standdichtheid en ontwikkeling van h...

 5. Effecten van onderzaai en stoppelzaai van groenbemesters op nitraatuitspoeling en stikstofbinding RWS Rapportendatabank

  1989

  ...onder wintertarwe en zomergerst op de nitraatuitspoeling en stikstofbinding is onderzocht op het spuitvrije bedrijf van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, NZ-27.

 6. De verbouw van koolzaad en granen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied in 1980 RWS Rapportendatabank

  1981

  ...plaatsgevonden. Ook wordt ingegaan op de kwantitatieve resultaten van het gesloten bedrijf A 93 en het spuitvrije bedrijf NZ 27.

 7. Resultaten van de tijdelijke landbouwkundige exploitatie in Flevoland in het oogstjaar 1994 RWS Rapportendatabank

  1996

  ...van het Grootlandbouwbedrijf in hun totaliteit worden bekeken (inclusief bedrijf NZ 27). Van het spuitvrije bedrijf worden de resultaten weergegeven. De resultaten van de eko-teelt worden vergeleken me...

 8. De invloed van voorvrucht en bemesting op zomergerst : infectie met V.A. Mycorrhiza en de opname van mineralen RWS Rapportendatabank

  1992

  In het kader van een meerjarig onderzoek op het spuitvrije bedrijf NZ 27 van de Directie Flevoland naar de fosfaatefficiëntie binnen de ecologische bedrijfsvoering is in 1989 in een veldproef h...

 9. Een alternatieve ontginning van de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  1980

  ...verstaan. Hier wordt nader op ingegaan. Eerst wordt nog nader ingegaan op de ervaringen op het spuitvrije bedrijf NZ 27, waarna wordt geprobeerd te komen tot alternatieve bouwplankeuze om de grond cultuurri...

 10. Aangepaste landbouw in het buitenkaadse gebied van de Oostvaardersplassen RWS Rapportendatabank

  1983

  Voor een belangrijk deel is gekeken naar het spuitvrije bedrijf NZ 27 in Zuidelijk Flevoland, omdat dit bedrijf op de jonge poldergronden de meeste ervaringen heeft ten aanzien van aangepaste landbou...