Zoeken

Je treft onder Uitleg een handleiding om het zoeksysteem optimaal te gebruiken. Via Jaaroverzichten kunt u een overzicht per jaar van publicaties krijgen.

133 resultaten voor ‘ecotopen

 1. Ecotopen- en struweelkartering Gamerense Waard, 2000 RWS Rapportendatabank

  12-2000

  ...kader van de monitoring van nevengeulen langs de Waal (Jans et al., 1998) wordt om de twee jaar de ecotopen van de Gamerensche Waard (ten westen van Zaltbommel) gekarteerd. De doelstelling van deze kart...

 2. Kanalen Ecotopen Stelsel : een ecotopenstelsel voor zoete en brakke scheepvaartkanalen RWS Rapportendatabank

  1999

  Het Kanalen Ecotopen Stelsel (KES) is van toepassing op door de mens gegraven lijnvormige wateren, inclusief de havens, bestemd voor de scheepvaart en de afvoer van water, welke aan beide zijden zijn ingeslot...

 3. Ecotopenkartering Volkerak-Zoommeer 2010 : biologische monitoring zoete Rijkswateren RWS Rapportendatabank

  20-09-2011

  ...van het Volkerak-Zoommeer, uitgevoerd door de Data- en ICT Dienst in 2010. De kartering omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden van het Volkerak en het Zoommeer, inclusief het k...

 4. Meren Ecotopen Stelsel : een ecotopenstelsel voor de meren van het IJsselmeergebied en Volkerak-Zoommeer RWS Rapportendatabank

  1997

  ...potentiële ecotopen van meren beschreven worden. Bij de samenstelling van de lijst van ecotopen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: vlakdekkend toepasbaar, werkbaar aantal ecotopen, specifie...

 5. Ecotopenkartering Maas 3e cyclus (2008-2012) : biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  01-12-2011

  Ecotopenkarteringen zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘MWTL’ van Rijkswaterstaat-Waterdienst (RWS-WD) en worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat-Data-ICT-Dien...

 6. Ecotopenkartering Rijntakken-Oost 3e cyclus (2008-2012) : biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  01-12-2011

  Ecotopenkarteringen zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘MWTL’ van Rijkswaterstaat-Waterdienst (RWS-WD) en worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat-Data-ICT-Dien...

 7. Ecotopenkartering Maas 1996 : biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  08-2000

  ...de meetnetten van het biologische monitoringsprogramma van het RIZA. In het project Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels van het RIZA is per watersysteem een ecotopenstelsel opgesteld. Een ecotopenstelsel is...

 8. Ecotopen en habitatkartering 2011 van de zoute meren Grevelingen en Veerse Meer 1:10.000 inclusief zout-gradiënt RWS Rapportendatabank

  23-01-2013

  Ecotopenkaarten van het Grevelingenmeer en Veerse Meer vormen onderdeel van het biologische monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat en vervullen onder andere de MWTL informatiebehoefte. Voor de zoute mer...

 9. Ecotopen-indeling: Biesbosch-Voordelta mer Haringvlietsluizen RWS Rapportendatabank

  1995

  ...worden weergegeven. Met behulp van de ecotopen-indeling kan het aandeel (aantal en oppervlak) van ecotopen bij de verschillende scenario's van sluisbeheer met elkaar vergeleken worden. Er is een ecot...

 10. Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2016 : biologische monitoring zoute rijkswateren RWS Rapportendatabank

  20-07-2017

  De zoute ecotopen worden uitvoerig beschreven in het Zoute Ecotopenstelsel (ZES.1), zie Bouma et al., 2005. Het ZES is een instrument om het potentiële voorkomen van levengemeenschappen en/of habita...

 11. Benedenrivier-Ecotopen-Stelsel : herziening van de ecotopenindeling Biesbosch-Voordelta en afstemming met het Rivier-Ecotopen-Stelsel en de voorlopige indeling voor de zoute delta RWS Rapportendatabank

  1998

 12. Classificatie van riviertrajecten en kansrijkdom voor ecotopen : een voorbeeldstudie vanuit historisch-geomorfologisch en rivierkundig perspectief RWS Rapportendatabank

  1997

 13. Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels : uitgangspunten en plan van aanpak RWS Rapportendatabank

  1996

  ...ecotopenstelsels voor verschillende groepen van watersystemen ; vandaar dat er sprake is van Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels. Met een overkoepelend plan van aanpak wordt vooral beoogd de verschillende...

 14. Ecotopen-GIS Noordzee : rapportage tweede fase RWS Rapportendatabank

  1998

  ...Continentaal Plat) en de resultaten daarvan. In deze studie zijn alleen karteerbare randvoorwaarden van ecotopen beschreven. Dit betekent dat in principe alleen die abiotische parameters en aanvullende...

 15. Historische ontwikkeling estuariene ecotopen in de Noordrand van het benedenrivierengebied : vanaf 1880 tot heden RWS Rapportendatabank

  2002

  Geeft een schets van de historische ontwikkelingen van het areaal estuariene ecotopen (ecologische waarden) aan de hand van oude rivierkaarten uit de tweede helft van de 19e eeuw en eerste helft van...

 16. Ecotopenkartering Volkerak-Zoommeer 1997 : biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  01-2001

  ...de meetnetten van het biologische monitoringsprogramma van het RIZA. In het project Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels van het RIZA is per watersysteem een ecotopenstelsel opgesteld. Een ecotopenstelsel is...

 17. Een stroom natuur : natuurstreefbeelden voor Rijn en Maas#achtergronddocument A#kansrijkdom voor ecotopen RWS Rapportendatabank

  1996

  Het achtergronddocument A 'Kansrijksom van ecotopen' vormt samen met het achtergronddocument B 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor soorten' de basis voor de AMOEBES-studies voor Rijn en Maas. De resultat...

 18. Ecotopenkartering IJsselmeergebied 1996/1997 : biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  08-2000

  ...de meetnetten van het biologische monitoringsprogramma van het RIZA. In het project Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels van het RIZA is per watersysteem een ecotopenstelsel opgesteld. Een ecotopenstelsel is...

 19. Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2012 : toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart RWS Rapportendatabank

  03-2016

  ...monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor het beschrijven van de zoute ecotopen is primair uitgegaan van het rapport Zoute Ecotopen Stelsel (ZES.1) (Bouma et al.,...

 20. Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2011 : toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart RWS Rapportendatabank

  03-2016

  ...monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor het beschrijven van de zoute ecotopen is primair uitgegaan van het rapport Zoute Ecotopen Stelsel (ZES.1) (Bouma et al.,...

 21. Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2010 : toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart RWS Rapportendatabank

  03-2016

  ...monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor het beschrijven van de zoute ecotopen is primair uitgegaan van het rapport Zoute Ecotopen Stelsel (ZES.1) (Bouma et al.,...

 22. Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2004 : toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart RWS Rapportendatabank

  03-2016

  ...monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor het beschrijven van de zoute ecotopen is primair uitgegaan van het rapport Zoute Ecotopen Stelsel (ZES.1) (Bouma et al.,...

 23. Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2001 : toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart RWS Rapportendatabank

  03-2016

  ...monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor het beschrijven van de zoute ecotopen is primair uitgegaan van het rapport Zoute Ecotopen Stelsel (ZES.1) (Bouma et al.,...

 24. Zoute ecotopenkaart Westerschelde 1996 : toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart RWS Rapportendatabank

  03-2016

  ...monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor het beschrijven van de zoute ecotopen is primair uitgegaan van het rapport Zoute Ecotopen Stelsel (ZES.1) (Bouma et al.,...

 25. Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2008 : Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart RWS Rapportendatabank

  03-2016

  ...monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor het beschrijven van de zoute ecotopen is primair uitgegaan van het rapport Zoute Ecotopen Stelsel (ZES.1) (Bouma et al.,...

 26. Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2018 : biologische monitoring zoute rijkswateren RWS Rapportendatabank

  25-07-2019

  De zoute ecotopen worden uitvoerig beschreven in het Zoute Ecotopenstelsel (ZES.1), zie Bouma et al., 2005. Het ZES is een instrument om het potentiële voorkomen van levengemeenschappen en/of habita...

 27. Kansen voor natuurlijke processen en ecotopen langs de Maas : inschatting van toekomstige morfodynamiek en hydrodynamiek op basis van historische referenties en toekomstige maatregelen RWS Rapportendatabank

  01-2005

 28. Ecotopenkartering RijnMaasmonding 1997-1998 : biologische monitoring zoete rijkswateren : Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch, Noordrand Deltabekken, Zoetwatergetijderivieren RWS Rapportendatabank

  11-2001

  ...RIZA. De ecotopenkartering heeft een frequentie van 1 maal per 8 jaar. In het project Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels van het RIZA is per watersysteemtype een ecotopenstelsel opgesteld. Een ecotopenst...

 29. RWES aquatisch RWS Rapportendatabank

  2000

  De aquatische ecotopen worden nader uitgewerkt voor de zoete Rijkswateren, de brakke kanalen en de brakke delen van de getijdenwateren. Er is een uniforme indeling opgezet. De begrenzing van de ecotop...

 30. RWES oevers RWS Rapportendatabank

  2001

  ...ingegaan op de karakteristieken van oevers en worden de verschillen met andere stelsels besproken. De ecotopen, zoals die worden onderscheiden op basis van de indelingskenmerken, worden beschreven. Hierb...

 31. Ecotopen en natuurdoeltypen in het Natte Hart RWS Rapportendatabank

  2001

 32. Soortsbeschrijving brakke ecotopen : het benedenrivierengebied RWS Rapportendatabank

  1999

 33. Effecten van klimaatverandering op ecotopen van rijkswateren RWS Rapportendatabank

  12-2002

 34. Veranderingen in de estuariene ecotopen in de Delta RWS Rapportendatabank

  1997

  Om de kustveiligheid te vergroten is na de watersnoodramp in 1953 het Deltaplan gestart en zijn sindsdien verschillende estuaria en kustwateren door de bouw van dammen van de getijdenvloed van de Noordz...

 35. Ecotopen-indeling Zandmaas : eindrapport RWS Rapportendatabank

  1996

 36. Ontwikkelingsreeksen van ecotopen : methodebeschrijving en uitwerking voor drie ecotopen : pilot-studie RWS Rapportendatabank

  2000

 37. Ecotopenkaarten Westerschelde : beschrijving en controle van de werkzaamheden voor de ecotopenkaarten van 2004 RWS Rapportendatabank

  2006

  Controle van de werkwijze voor het maken van ecotopenkaarten die in het kader van project MOVE zijn gemaakt. Eerst zijn de basisbestanden beschreven en vervolgens is een stroomschema opgezet (met behu...

 38. Vleermuizen in de Lobitsche Waard van Tolkamer tot Kandia RWS Rapportendatabank

  08-1997

 39. Ecotopen- en struweelkartering : Gamerensche Waard 2000 RWS Rapportendatabank

  2000

  Doel is het vastleggen van het ruimtelijke patroon van de vegetatiestructuur om zo de gevolgen voor de Maatgevende HoogWaterstanden te bepalen. Hiermee kan beoordeeld worden of de vergroting van de ruim...

 40. Ecotopen- en struweelkartering : Gamerensche Waard 2002 RWS Rapportendatabank

  2002

 41. Staat van instandhouding Westerschelde: estuarium, karakterisatie via ecotopen RWS Rapportendatabank

  21-10-2004

 42. Rijkswateren - Ecotopen - Stelsels : uitgangspunten en plan van aanpak RWS Rapportendatabank

  1996

 43. Estuarien ecotopenstelsel : gedestilleerd uit de bestaande Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels RWS Rapportendatabank

  2001

 44. Ecotopen : een blik terug en een blik naar voren RWS Rapportendatabank

  02-1998

 45. Ecotopen-GIS Noordzee Rapportage derde fase RWS Rapportendatabank

  04-1999

 46. Effecten van klimaatverandering op de ecotopen en de natuur van de rijkswateren in 2050 RWS Rapportendatabank

  2002

 47. Kartering ecotopen Maas : toelichting op de methode RWS Rapportendatabank

  04-1995

 48. Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) = A Dutch Ecotope System for Coastal Waters (ZES.1) : Voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswater... RWS Rapportendatabank

  07-2005

  ...omgevingskenmerken op een kaart kunnen representeren. Op basis van de variabelen en de klassengrenzen worden de ecotopen beschreven en samengenomen in een hiërarchisch opgebouwd ecotopenstels...

 49. Ecotopenkartering IJsselmeergebied 3e cyclus (2011) : biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  01-07-2013

  Ecotopenkarteringen zijn onderdeel van biologische monitoringsprogramma ‘MWTL’ van Rijkswaterstaat. En elke regio wordt elke 6 jaar gemonitort, in 2012 is er voor het IJsselmeergebi...

 50. Relatie tussen voedselketens en ecotopen op het traject Middel-Waal : voorstudie naar de relatie tussen voedselketens en ecotopen voor nevengeulen in het traject Midden-Waal RWS Rapportendatabank

  11-1995

 51. ...voor de MER-Zandmaas : criteria voor de beoordeling van potentiële natuurwaarden aan de hand van ecotopen en soorten RWS Rapportendatabank

  1996

  Rijkswaterstaat in Limburg zoekt naar mogelijkheden voor verlaging van hoogwaterstanden en verbetering van de vaarweg in het gestuwde deel van de Maas. Om deze doelen te bereiken zijn verschillende typ...

 52. Biologische monitoring zoete rijkswateren : operationele uitwerking : waterplanten en ecotopen RWS Rapportendatabank

  1996

 53. Ruimte voor estuariene ecotopen : ecotopenverdeling in het Haringvliet-estuarium bij verschillende alternatieven voor het beheer van de Haringvlietsluizen RWS Rapportendatabank

  1997

  Verslag wordt gedaan van de methodiek van de bepaling van de verwachte ecotopenverdeling bij vier alternatieven voor het beheer van de Haringvlietsluizen. De berekende potentiële ecotopenverdeling...

 54. Waterkwaliteit en ecotopen in een zout Volkerak-Zoommeer : planstudie Volkerak-Zoommeer RWS Rapportendatabank

  30-06-2008

  In een eerder stadium is op basis van 1D gevolgd door 2D en 3D-modelsimulaties, een aantal zoete en zoute varianten beschouwd. Daaruit is geconcludeerd dat de huidige problemen met blauwalgen niet afdoen...

 55. Voorstel uitvoer berekeningen diverse abiotisch variabelen in relatie tot ecotopen RWS Rapportendatabank

  01-01-1970

 56. Beheerspakketten natuurcompensatie Rijksweg 73 : vertaalslag van ecotopen naar praktisch toepasbare beheerspakketten RWS Rapportendatabank

  01-2001

 57. Historische ecotopen en morfologische processen rivieren : Haringvliet-Hollandsch Diep, Roerdalslenkmaas en Grensmaas RWS Rapportendatabank

  2002

 58. Een verkenning naar ecotopen-AMOEBES voor de Maas : een studie naar toetsbare ecologische doelstellingen voor vijf deelsystemen RWS Rapportendatabank

  1994

 59. Web mapping toepassing ecotopen : proces- en produktbeschrijving, conclusies en aanbevelingen RWS Rapportendatabank

  2001

 60. Toelichting bij de geomorfologische kartering Oosterschelde 2016 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000 RWS Rapportendatabank

  13-03-2018

  De afdeling Water Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat heeft behoefte aan actuele geomorfologische informatie over de Oosterschelde. Hiertoe is een nieuwe geomorfologische kaart ontwikke...

 61. Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2015 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:15.000 RWS Rapportendatabank

  01-04-2016

  De 3de verruiming van de Westerschelde mag ecologisch gezien geen schade toebrengen aan het systeem. Voor controle hierop is een groot monitoringsprogramma opgesteld. De vervaardiging van een Zoute Ecotopenkaa...

 62. Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2018 : pp basis van false colour-luchtfoto's RWS Rapportendatabank

  05-2019

  De 3de verruiming van de Westerschelde mag ecologisch gezien geen schade toebrengen aan het systeem. Voor controle hierop is een groot monitoringsprogramma opgesteld. De vervaardiging van een Zoute Ecotopenkaa...

 63. Ecologisch onderzoek in het proefgebied "De Waterlanden" : deel E: dierecologische aspecten RWS Rapportendatabank

  1994

  In het proefgebied de Waterlanden, gelegen binnen het natuurgebied de Oostvaardersplassen, is in de periode 1987 t/m 1991 onderzoek gedaan naar het voorkomen van visetende vogels en hun prooien. Geeft e...

 64. Stappenplan ter voorkoming van afwenteling : methodiek voor het herkennen, kwantificering en voorkomen van afwenteling in het waterbeheer RWS Rapportendatabank

  2002

 65. Repeating rivers : river conservation and rehabilitation : a comparison between the regulated rivers Rhine, Elbe and Oder RWS Rapportendatabank

  2002

 66. Floristisch meetnet oevers zoete Rijkswateren 2000 : uitwerking tweede ronde IJsselmeer en Markermeer RWS Rapportendatabank

  2001

  Bevat de beschrijving van de inventarisatie en de resultaten van het floristisch meetnet oevers zoete Rijkswateren langs IJsselmeer en Markermeer in 2000. De inventarisaties van 2000 vormen de tweede meetron...

 67. Ecotopen in het Markermeer en IJsselmeer - macrofauna en sediment : bemonstering 2000 en een aanzet tot beoordeling van de ecotopenindeling in de stagnante wateren RWS Rapportendatabank

  2000

 68. Het rivier-ecotopen-stelsel : een indeling van ecologisch relevante ruimtelijke eenheden ten behoeve van ontwerp- en beleidsstudies in het buitendijkse rivierengebied RWS Rapportendatabank

  1994

 69. Oriënterend onderzoek naar de bepaling van de brekerzone bij intergetijdengebieden in de Oosterschelde met SWAN-1D RWS Rapportendatabank

  2001

 70. Verantwoording en evaluatie ecotopenkartering RWS Rapportendatabank

  2003

 71. Broedvogelmeetnet zoete rijkswateren 2000 RWS Rapportendatabank

  2001

 72. Broedvogelmeetnet zoete rijkswateren 2001 RWS Rapportendatabank

  2002

 73. Inrichtingsplan kribvak Nieuwe Merwede RWS Rapportendatabank

  1996

 74. Ecologische risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems RWS Rapportendatabank

  07-1999

  Het doel van deze rapportage is de actualisering van de urgentiebepaling van verontreinigde waterbodems voor het onderdeel ecosystemen. Het heeft in eerste instantie betrekking op de waterbodems behoren...

 75. Mogelijkheden voor natuurontwikkeling langs de Houtribdijk : beschrijving van huidige ecologische waarden en mogelijke doelsoorten RWS Rapportendatabank

  2004

  De belangrijkste huidige natuurwaarden bij de Houtribdijk zijn in kaart gebracht, zodat een natuurontwikkelingsvisie opgesteld kan worden die niet of nauwelijks tot vermindering van de huidi...

 76. Kartering habitats / ecotopen zoute wateren en het belang voor beleid en beheer : beleidspresentatie BEON, 25 oktober 1996, Den Haag RWS Rapportendatabank

  1998

  Bevat de volgende voordrachten: Habitatkartering Waddenzee/zoute deltawateren : keuze parameters/waarde voor beleid en beheer / Norbert Dankers ; Ecotoop- en habitatkaarten, hoe maak je die in GIS ; demonstrat...

 77. Afstemming natuurdoeltypen afgesloten zeearmen en ecotopen grote zoete meren : toelichting op en inhoud van een database met het voorkoman in watersystemen en de habitateisen van de doelsoorten van h... RWS Rapportendatabank

  1998

 78. Toelichting ecotopenkaarten Westerschelde 1996 volgens 'de Haan' RWS Rapportendatabank

  2003

 79. De A73 en de natuur in 2000 Actualisatie van natuurgegevens en toetsing aan nieuwe wetgeving en beleid RWS Rapportendatabank

  22-12-2000

  Het Projectbureau A73-zuid wil bij de verdere uitwerking en implementatie van de plannen voor de A73-Zuid enerzijds kunnen beschikken over de meest actuele informatie over natuurwaarden en anderzijds zekerhe...

 80. De A73 en de natuur in 2000 : toetsing van natuurcompensatieplannen RWS Rapportendatabank

  18-10-2001

 81. Het pelagisch ecotopenstelsel : onderzoek naar de licht- en nutriëntlimitatie en naar de soorten van het pelagische ecotopenstelsel RWS Rapportendatabank

  2003

 82. Stand van zaken ontwikkeling pelagisch ecotopenstelsel december 2002 RWS Rapportendatabank

  2002

  Beschrijft de stand van zaken is (december 2002) wat betreft de ontwikkeling van een pelagisch ecotopenstelsel. De beschrijving omvat vooral de gedachtegangen en de keuzes (voor parameters, klassengrenz...

 83. Praktische uitwerking van ecotopen vanaf luchtfoto's (Friese westkust, Volkerak-Zoommeer en de Ijssel) : Op basis van true colour en false-colour luchtfoto's 1989-1993-1994 RWS Rapportendatabank

  1995

 84. Vogels rond de grote rivieren vanuit het heden naar de toekomst RWS Rapportendatabank

  2003

  Het is gewenst kwantitatief inzicht te hebben in de hedendaagse relatie tussen landschapskarakteristieken enerzijds en de samenstelling van de vogelbevolking anderzijds. Met dergelijke rekenregels mo...

 85. Standards for surface water quality in the Russian Federation RWS Rapportendatabank

  08-2005

 86. Driehoeksmosselen in de Randmeren : monitoring 2004 RWS Rapportendatabank

  02-2005

  In 2004 is een monitoring uitgevoerd van de driehoeksmosselpopulatie in de Randmeren (met uitzondering van het Ketelmeer). Het doel van het onderzoek was drieledig: bepaling van de dichtheid van driehoeksmossel...

 87. IBI-rijkswateren : verkenning van visindices volgens IBI-methode voor ecologische beoordeling van de rijkswateren RWS Rapportendatabank

  2002

 88. Move bodemdieren : effecten van verruiming op de biomassa bodemdieren in de Westerschelde 1990-2001 RWS Rapportendatabank

  2003

 89. Richtlijnen voor de ruimtelijke verdeling van ecotopen langs de Maas op basis van ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom = Guidelines for spatial distribution of ecotopes along the riv... RWS Rapportendatabank

  2000

 90. Naar ecologische kaarten van de Waddenzee RWS Rapportendatabank

  1998

 91. Naar een ecosysteem zoute wateren Nederland RWS Rapportendatabank

  1998

  In het kader van het BEON-speerpunt Habitatverstoring is het ontwikkelen van een systeem voor het heldere en geografische indeling van de zoute wateren van Nederland het hoofddoel.

 92. Omvang en samenstelling van de visstand in het Krammer-Volkerak-Zoommeer in november 1994 RWS Rapportendatabank

  1996

 93. Omvang en samenstelling van de visstand in het Volkerak-Zoommeer in november 1995 RWS Rapportendatabank

  1996

 94. Naar een ecotopensysteem zoute wateren Nederland RWS Rapportendatabank

  1998

 95. Natuurvriendelijke oevers : vegetatie langs grote wateren RWS Rapportendatabank

  09-1999

  Handboek waarin de koppeling tussen de ecotopen zoals die in de Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels zijn gebruikt, en de bijbehorende plantengemeenschappen centraal staat. Naast de soortensamenstelling wor...

 96. Een stroom natuur : natuurstreefbeelden voor Rijn en Maas : achtergronddocument B : ontwikkelingsmogelijkheden voor doelsoorten RWS Rapportendatabank

  1996

  Het achtergronddocument A 'Kansrijkdom van ecotopen' vormt samen met het achtergronddocument B 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor soorten' de basis voor de AMOEBES-studies voor Rijn en Maas. De resultat...

 97. Ecotopenkartering Maas 2004 : biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  16-03-2007

  De kartering omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden van de Maas. In tegenstelling tot de kartering in 1996 die is gebaseerd op het Rivier-Ecotopen-Stelsel (RES), heeft het Rijkswater...

 98. Ecotopenkartering IJsselmeergebied 2004 : biologische monitoring zoete Rijkswateren RWS Rapportendatabank

  16-03-2007

  ...het IJsselmeergebied. In tegenstelling tot de kartering in 1996/1997 die is gebaseerd op het Meren-Ecotopen-Stelsel (MES), heeft in 2004 het Rijkswateren-Ecotopen-Stelsel (RWES) als uitgangspunt gediend. B...

 99. Een stroom natuur : natuurstreefbeelden voor Rijn en Maas RWS Rapportendatabank

  1996

  ...OEcosysteembeschrijving en BEoordeling). Voor de toestandbeschrijving van de Rijn en de Maas zijn in eerste instantie ecotopen als doelvariabelen gebruikt. Het gebruik van ecotopen in de amoebe-studies...

 100. Ontwerp-ecotopenstelsel voor de brakke rijkswateren RWS Rapportendatabank

  2001

  Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels beschrijven niet alleen de huidige ecologische situatie maar kunnen ook gebruikt worden bij het voorspellen van de ecologische situatie na menselijk ingrijpen. Daarmee vorm...