Zoeken

Je treft onder Uitleg een handleiding om het zoeksysteem optimaal te gebruiken. Via Jaaroverzichten kunt u een overzicht per jaar van publicaties krijgen.

621 resultaten voor ‘Markermeer

 1. Investeren in Markermeer en IJmeer : ontwikkelingsperspectief en actieplan : op weg naar besluitvorming in 2009 RWS Rapportendatabank

  03-2008

  ...in samenwerking met het Rijk opgesteld en richt zich op een versterking van de ecologie van het Markermeer en IJmeer. Het ecologische systeem dat hierdoor ontstaat is veerkrachtig genoeg om de toeneme...

 2. Toekomstbeeld Markermeer - IJmeer : Natuurlijk ontwikkelen RWS Rapportendatabank

  09-2009

  Dit rapport ‘Toekomstbeeld Markermeer - IJmeer; Natuurlijk ontwikkelen’ is het vervolg op de publicatie 'Investeren in Markermeer en IJmeer : ontwikkelingsperspectief en actieplan...

 3. Evaluatie bestuursovereenkomst IJsselmeer - Markermeer : evaluatie en aanbevelingen voor een hernieuwde samenwerking van overheden en maatschappelijke organisaties in het IJsselmeer en Markermeer : eindrappo... RWS Rapportendatabank

  2002

  ...informatie uit de enquête en interviews. Een toekomstige samenwerking in het IJsselmeer en Markermeer kan niet los worden gezien van de actuele en komende (beleids)ontwikkelingen.

 4. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : fase-rapport 1A : deelonderzoek meerpeilstatistiek RWS Rapportendatabank

  1997

  ...spuicapaciteit op de peilen in het IJsselmeergebied. Geconcludeerd wordt dat het meerpeil in het Markermeer beheersbaar is. De hoge peilen op het Markermeer worden voornamelijk bepaald door het beheer...

 5. Vismonitoring IJsselmeer en Markermeer in .... RWS Rapportendatabank

  2001

  Ten behoeve van integraal waterbeheer en visstandbeheer wordt een jaarlijks geactualiseerde inventarisatie gemaakt van de visstand op basis van monitoring van de visbestanden en de visserij.

 6. Pilot Markermeer : fase 1: koppeling XHIRLAM aan WAQUA RWS Rapportendatabank

  01-2002

  De Waarschuwingsdienst Dijken IJsselmeer en Markermeer (WDIJM) bewaakt de dijken langs het IJsselmeer en Markermeer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het WDIJM-toetsingssysteem. Dit systeem is een datab...

 7. Bron : Markermeer? : een studie naar de haalbaarheid van het Markermeer als bron voor de drinkwatervoorziening RWS Rapportendatabank

  1994

  Resultaten van een haalbaarheidsstudie naar drinkwaterwinning in het markermeer. De studie moet leiden tot een gefundeerd afvies over de haalbaarheid van het Markermeer als bron voor de drinkwatervoorzieni...

 8. Onderzoek betreffende de waterhuishouding van het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1975

  Achtereenvolgens komen aan de orde: de water- en chloridebalansen van het Markermeer in de drie te verwachten fasen van inrichting. Vervolgens wordt ingegaan op de waterbehoefte waarin vanuit het IJsselme...

 9. ...IJsselmeer : rapport over de beheers- en onderhoudstaak van de Rijkswaterstaat op het IJsselmeer en het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1978

  Behandeling van de taak en organisatie van de sectie "Beheer IJsselmeer"

 10. De kwaliteit van de waterbodem van het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1995

  Gaat in op de bodemopbouw en de chemische kwaliteit van de toplaag van de waterbodem van het Markermeer en delen van het IJmeer. De analyseresultaten zijn gecorrigeerd en geïnterpreteerd volge...

 11. Inventarisatie driehoeksmosselen Markermeer 2000 RWS Rapportendatabank

  2001

  ...jaar onderzoek verricht naar het voorkomen van de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) in het Markermeer. Gegeven worden de resultaten van de (vroegtijdige) inventarisatie in 2000 en tevens wordt een vergelijk...

 12. Vaargedrag op het Markermeer / IJmeer RWS Rapportendatabank

  1995

  ...onderzoek onder de watersporters die op de 4 interview-dagen in de zomer van 1994 gevaren hebben op het Markermeer en/of IJmeer en ligplaats hebben gevonden in een haven aan of direct aansluitend aan dit...

 13. Visstand en visserij van het IJsselmeer en Markermeer : de toestand in 1999 RWS Rapportendatabank

  2000

 14. De primaire produktie in het IJsselmeer en het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1983

  Verslag van de meting van de primaire produktie van het fytoplankton in het IJsselmeer en het Markermeer.

 15. Quickscan modelonzekerheden golfbelasting Markermeer RWS Rapportendatabank

  05-2015

  Voor de golven op het Markermeer worden voor WTI2017 geen nieuwe productieberekeningen uitgevoerd, maar wordt gebruik gemaakt van de bestaande HYDRAdatabase. Voor de overstap van de overschrijdingskansbenaderi...

 16. Milieu-analyse Markermeer/Markerwaard : rapport inzake onderzoek en analyse van abiotische en biotische aspecten van vijf ontwikkelingsvarianten van het Markermeer/Markerwaardgebied RWS Rapportendatabank

  1984

  Voor vijf ontwikkelingsvarianten van het Markerwaardgebied zijn de resultaten weergegeven van een analyse van de milieuaspecten, voor zover deze volgens natuurwetenschappelijke criteria kunnen worden geformulee...

 17. Afname van de driehoeksmossel in het Markermeer : inventarisatie naar de mogelijke oorzaak van de afname van driehoeksmosselen in het Markermeer in de periode 1993-2000 RWS Rapportendatabank

  2001

  Tissen 1993 en 2000 is de driehoeksmossel in het Markermeer met ongeveer 50% afgenomen. Inventarisatie wordt gedaan naar de mogelijke oorzaak van de afname in deze periode. Slib wordt gezien als hoofdveroorzak...

 18. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : eindrapport RWS Rapportendatabank

  05-1998

  ...het onderzoek inzicht geven in de effecten en de kansen van een doorbraak van de dijken rond het Markermeer. In technische zin is deze opdracht vertaald naar vragen voor het Markermeer en IJsselmeer:...

 19. Recreatieve vaarroutes op Markermeer en IJmeer : nadere analyse van vaarroutes n.a.v. Flevobericht 380, "Vaargedrag op het Markermeer en IJmeer", 1995 RWS Rapportendatabank

  1996

  De studie naar de vaarroutes in het Markermeer en IJmeer vormt een meer gedetailleerde uitwerking van de routes die door verschillende subgroepen-interviewees op de dag van het onderzoek "Vaargedr...

 20. inventarisatie driehoeksmosselen Markermeer 2006-2007 RWS Rapportendatabank

  11-06-2008

  ...die gezamelijk een beeld vormen van de stand  van de populaties in het IJsselmeer en het Markermeer/IJmeer: 1) Kartering van het Markermeer/IJmeer 2006 2) Kartering van het IJsselmeer 2007 3) Kart...

 21. Water- en chloridebalans van het Markermeer : periode 1990-1996 RWS Rapportendatabank

  1998

  Stage-verslag naar aanleiding van de stijging van het chloridegehalte in het Markermeer. Beschrijft het ROM-IJmeerproject en het project Monitoring ROM-IJmeer. Heeft tot doel meer inzicht en informat...

 22. Multicriteria-analyse Markermeer/Markerwaard RWS Rapportendatabank

  1984

  In het kader van de afronding van de besluitvormingsprocedure inzake de ontwikkeling van het Markermeer/Markerwaardgebied, ontstond de behoefte de voor- en nadelen van al of niet inpolderen nogmaals...

 23. Meetinstructie / meetdata eutrofiëring Markermeer en remote sensing Markermeer - IJsselmeer 1985 RWS Rapportendatabank

  1985

  In het kader van het onderzoek Eutrofiëring Markermeer 1985 en Remote Sensing worden verschillende metingen verricht door de RIJP, RIZA, Directie Zuiderzeewerken en de SDirectie Waterhuishoudi...

 24. Inventarisatie basisgegevens hydraulische modellen : Perceel 2: Markermeer RWS Rapportendatabank

  15-12-2010

  Inventarisatieonderzoek naar de basisgegevens van hydrologische modelschematisaties voor de Markermeer, IJmeer, Gooimeer, Eemmeer en Eem, t.b.v. de opbouw van nieuwe, gestructureerde Baseline database vo...

 25. ...behoeve van een onderzoek naar de driehoeksmossel (dreissena polymorpha pallas) in het IJsselmeer en Markermeer RWS Rapportendatabank

  1977

  ...driehoeksmossels en een onderzoek naar de verspreiding van de driehoeksmossel in het IJsselmeer en Markermeer.

 26. Modelbeschrijvingen voor resuspensie en sedimentatie in het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1988

  Voor het Markermeer wordt een model ontwikkeld dat het lichtklimaat en de daaruit resulterende algengroei beschrijft. Het lichtklimaat wordt bepaald door de zwevende stof concentratie. Doel van het onderzo...

 27. Monitoring driehoeksmosselen in het zuidelijk deel van het Markermeer : meetverslag 1997 RWS Rapportendatabank

  1998

  ...van RDIJ-ANI wordt, aanvullend aan dit onderzoek, de frequentie van monitoring in het zuidelijk Markermeer verhoogd. Beschrijft de bemonsteringsmethode en geeft in het kort de resultaten weer.

 28. Waterakkoord tussen waterbeheerders in Noord-Holland en de beheerder van het IJsselmeer en het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1992

  ...akkoord gebruik gemaakt door zowel afspraken te maken over aanvoer als afvoer van en naar resp. Markermeer en IJsselmeer. De reden daarvoor is dat IJsselmeer en Markermeer in feiteé&eac...

 29. De waterkwaliteit van het Markermeer in de periode 1972-1986 RWS Rapportendatabank

  1989

  ...achtergronddocument voor advisering en verdere studies betreffende dit gebied. Het gebied omvat het Markermeer, IJmeer en de Gouwzee.

 30. Tweekleppigen in IJsselmeer en Markermeer, 2006-2008 RWS Rapportendatabank

  09-06-2009

  ...t.o.v. 2000). Daarbij werd een gemiddeldbiovolume gevonden van 12,9 ml per m2 in de kom van het Markermeer, 28,3 mlper m2 in de Hoornsche Hop, 59,8 ml per m2 in het IJmeer, 24,0 ml/m2 in hetnoordelijk IJsselm...

 31. De toekomstige waterkwaliteit van het Markermeer en de westelijke randmeren RWS Rapportendatabank

  1975

  ...staan.Deze prognose houdt alleen rekening met het fosfaat en wel hierom: nar verwachting zal in het Markermeer en de westelijke randmeren fosfaat eerder beperkend worden dan stikstof.

 32. De mate van eutrofiëring van het Markermeer en de westelijke randmeren RWS Rapportendatabank

  1975

  ...door vele diensten en vanuit verschillende bronnen zijn verzameld is de fosfaatbelasting van het Markermeer en de westelijke randmeren berekend. Uit andere bronnen is materiaal verzameld om tot een for...

 33. Energiebekken Markermeer - IJsselmeer : Kostenoverzichten ; Planologisch overwegingen RWS Rapportendatabank

  1980

  Overzicht van de kosten voor de bedijking van het energiebekken Markermeer - IJsselmeer en de toekomstige Markerwaardpolder en de gevolgen voor de ruimtelijke ordening na keuze voor deze vorm van energievoorzieni...

 34. Bodemopbouw en morfologie van het Markermeer, toelichting op conceptkaarten RWS Rapportendatabank

  1994

  ...Natuurontwikkelingsvisie IJsselmeergebied is een inventarisatie uitgevoerd naar de opbouw en de morfologie in het Markermeer. Er is getracht om alle boorgegevens en de nieuwste lodingengegevens te ve...

 35. Naar, op en van het Markermeer en IJmeer : een analyse van sluispassagegegevens RWS Rapportendatabank

  1995

  ...de laatste 8 jaren en meer gedetailleerd op 1994. Geografisch valt het accent weliswaar op het Markermeer/IJmeer, maar ook de sluispassages in de Randmeren en de Afsluitdijk worden in relatie hiermee gebrac...

 36. ...inhoud van het milieu-effectrapport Zandwinningsproject voor beton- en metselzand in het IJsselmeer/Markermeer RWS Rapportendatabank

  1992

  De Werkgroep MER zandwinningsproject voor beton- en metselzand in het IJsselmeer/Markermeer adviseert de minister van VenW inzake de richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport (MER). In h...

 37. Een beschrijving van de berichtendienst Waarschuwingsdienst Dijken IJsselmeer en Markermeer RWS Rapportendatabank

  1997

  ...Flevoland opdracht gegeven het waarschuwingsgebied van de WDIJ uit te breiden met de oevers van het Markermeer. Hoewel de WDIJ oorspronkelijk is ingesteld voor het geven van informatie (waarschuwinge...

 38. Schatting van de jaarlijkse produktie van driehoeksmossels (Dreissena Polymorpha) in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer RWS Rapportendatabank

  1982

  ...aantal aannamen is een schatting gemaakt van de productie van driehoeksmossels in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer.

 39. Ontwikkelingsmodellen voor het Markermeer : concept 31 december 1982 RWS Rapportendatabank

  1982

  ...tot doel meer inzicht en informatie te verschaffen over de mogelijke ontwikkelingen in een open Markermeer waardoor, mede in relatie tot andere nota's ter zake, de keuzemogelijkheid tussen wel of niet inpolde...

 40. Modellering van golven door wind : toepassing op het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1990

  Ten behoeve van de modellering van algengroei in het Markermeer be- stond behoefte aan een golfmodel voor het Markermeer. Deze golfgege- vens zijn met name nodig voor de opwoeling van het slib. Het mod...

 41. Markermeer II : bewezen sterkte met betrekking tot geotechnische stabiliteit RWS Rapportendatabank

  2000

  Het Onafhankelijk Onderzoek Markermeer (1998), uitgevoerd door WL/Delft Hydraulics, heeft geleid tot de aanbeveling de Markermeerdijken op geotechnische stabiliteit te toetsen via de weg van bewezen sterk...

 42. ...beeld : een onderzoek naar patronen en intensiteiten van de recreatie-vaart in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer aan de hand van luchtfotokartering RWS Rapportendatabank

  1977

  ...van kwantitatieve gegevens van een 350-tal opnamen van het studiegebied, nl. het IJsselmeer, het Markermeer en het IJmeer.

 43. Arbeidsplaatsen in de kustgemeenten aan Markermeer en IJmeer die aan water zijn gebonden RWS Rapportendatabank

  1984

  In deze notitie wordt een schatting gemaakt van het aantal arbeidsplaatsen in de kustgemeenten van Markermeer en IJmeer die aan water zijn gebonden. Dit kan zich uitstrekken tot het IJsselmeer, niet t...

 44. Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2004 : Markermeer RWS Rapportendatabank

  2005

  ...van het project RKM (Regionaal Kwaliteits Meetnet) de watervegetatie in kaart gebracht van het Markermeer inclusief IJmeer en Gouwzee. Er zijn duizenden waarnemingen gedaan van verschillende soorten waterplant...

 45. Oude Zuiderzeedijken hebben een goede staat van dienst : bewezen sterkte van de dijken langs het Markermeer, het Gooimeer, het Eemmeer, het Nijkerkernauw en de Eem RWS Rapportendatabank

  2001

  De voormalige Zuiderzeedijken langs het Markermeer, het Gooimeer, het Eemmeer, het Nijkerkernauw en langs de Eem zijn sterker dan gedacht, waardoor de kostenschatting door dijkversterking lager uitva...

 46. Ecologie aalscholvers IJsselmeer en Markermeer : basisrapport visgegevens 1998-1999 RWS Rapportendatabank

  2000

  ...foerageergedrag van aalscholvers kan worden vastgesteld. Ingegaan wordt op de visstand in het IJsselmeer en Markermeer op de plaatsen die van belang zijn voor het foerageren door aalscholvers; de ontw...

 47. Recreatievaart op IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren in 1993 RWS Rapportendatabank

  1993

  ...van 1993 zijn zeven waarnemingen verricht waarbij het aantal recreatievaartuigen is geteld op het Markermeer, het IJsselmeer en de Randmeren. De tellingen zijn uitgevoerd vanuit een sportvliegtuig op een h...

 48. De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer: resultaten van de kartering uitgevoerd in 2016 RWS Rapportendatabank

  11-2016

  ...opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, de driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer (inclusief IJmeer) gekarteerd.

 49. Voedsel van ruiende duikeenden op het Markermeer : de bodemfauna van een internationaal belangrijk ruigebied RWS Rapportendatabank

  1995

  ...september verzamelen zich ieder jaar enkele tienduizenden duikeenden, voornamelijk kuifeenden, op het Markermeer ten zuiden van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Ofschoon ze gedurende de res...

 50. Meetopstellingen Markermeer, methoden en resultaten 1989 RWS Rapportendatabank

  1995

  Sinds 1986 wordt gewerkt aan een model dat de invloed van de inrichting van het Markermeer op de waterkwaliteit van dit gebied beschrijft. Om dit model te kalibreren en te valideren is met name geduren...

 51. Het waterrecreatiegeschiktheidsmodel getoetst voor het IJmeer, Markermeer, de Randmeren en Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  1996

  ...Doel van het onderzoek is om het model te toetsen op haar bruikbaarheid in de Oosterschelde, het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren.

 52. De ecologische draagkracht van IJsselmeer en Markermeer in relatie tot het gebruik door de watersport RWS Rapportendatabank

  1995

  ...water- en oeverrecreatie enerzijds en natuur en ecologisch functioneren anderzijds in IJsselmeer en Markermeer nu en in de toekomst in beeld te brengen. Na een zo kwantitatief mogelijke inventarisatie va...

 53. Structuurplan Documentaire Informatievoorziening : Dienstkring IJsselmeer/Markermeer : deelplan m.b.t. het beleidsterrein "Waterstaat" RWS Rapportendatabank

  2002

  ...Informatievoorziening (SDI) voor heel Rijkswaterstaat samengesteld. Het SDI Dienstkring IJsselmeer/Markermeer behelst een nadere uitwerking te zijn van dit overkoepelend SDI en is specifiek samengeste...

 54. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : technisch inhoudelijke en integrerende studie : verslag fase 2 : beheersbaarheid van de hoogwaterstand RWS Rapportendatabank

  1998

  De beheersbaarheid van de hoogwaterstand op het Markermeer en het IJsselmeer is vergeleken door voor een beperkt aantal locaties berekeningen met het model HYDRA_M uit te voeren en de resultaten te analyser...

 55. De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer: resultaten van de kartering uitgevoerd in 2011 RWS Rapportendatabank

  31-12-2011

  Uit kartering in het Markermeer blijkt dat: 1. Op basis van biovolume in 2011 een factor 4,9 meer Dreissena’s werden aangetroffen dan in 2006, toen de voorgaande gebieds-dekkende kartering we...

 56. Het voedselweb van IJsselmeer en Markermeer : trends, gradiënten en stuurbaarheid RWS Rapportendatabank

  1998

  ...ecosysteem de revue passeren. De waargenomen trends en de ruimtelijke verschillen tussen IJsselmeer en Markermeer en binnen de meren zelf leveren ideeën op voor het functioneren van het ecosys...

 57. Watervogels in het IJmeer en het Zuidelijk Markermeer : jaarverslag van het seizoen 1994/95 RWS Rapportendatabank

  1996

  Eerste jaarverslag van de watervogeltellingen van IJmeer en zuidelijk Markermeer die worden uitgevoerd in het kader van de monitoring voor het ROM-project IJmeer. Van vier soorten visetende vogels (Fu...

 58. Floristisch meetnet oevers zoete Rijkswateren 2000 : uitwerking tweede ronde IJsselmeer en Markermeer RWS Rapportendatabank

  2001

  ...inventarisatie en de resultaten van het floristisch meetnet oevers zoete Rijkswateren langs IJsselmeer en Markermeer in 2000. De inventarisaties van 2000 vormen de tweede meetronde langs dit watersys...

 59. Broedende water- en moerasvogels rondom IJmeer en zuidelijk Markermeer : beschrijving van de situatie in de jaren 1987-1994 RWS Rapportendatabank

  1996

  ...broedvogelbevolking in de periode 1987-1994 van de Noordhollandse kusten van IJmeer en zuidelijke Markermeer tussen de De Nes in Waterland en Muiderberg. Via een uitgebreid monitoringsprogramma, waarin...

 60. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : technisch inhoudelijke en integrerende studie : verslag fase 3 : maatregelen en kosten voor dijkverbeteringen als ware het Markermeer buitenwater RWS Rapportendatabank

  1998

  De vraagstelling in dit onderdeel van de studie is: stel dat het Markermeer buitenwater is, wat zijn dan de maatregelen die getroffen moeten worden om een voldoende veiligheid van de dijken te waarborg...

 61. Watervogels in het IJmeer en zuidelijk Markermeer : beschrijving van de situatie in de seizoenen 1990/91-1993/94 RWS Rapportendatabank

  1996

  ...IJsselmeergebied is een beschrijving gemaakt van het voorkomen van watervogels op IJmeer en zuidelijk Markermeer in de seizoenen 1990-1991 tot en met 1993-1994. Seizoensverloop en aantalsfluctuaties door...

 62. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : technisch inhoudelijke en integrerende studie : verslag fase 5 : inundatierisico RWS Rapportendatabank

  1998

  ...De kans op inundatie is hierbij ongeveer gelijk aan de veiligheidsnorm. Het risicoprofiel van Markermeer, IJsselmeer en Oosterschelde is van dezelfde orde van grootte. Het risicoprofiel van de zee li...

 63. Floristisch meetnet oevers zoete Rijkswateren 2004 : uitwerking derde ronde IJsselmeer en Markermeer RWS Rapportendatabank

  2005

  ...de inventarisatie van het Floristisch Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren langs het IJsselmeer en Markermeer in 2004. Tijdens het veldwerk in 2004 zijn langs IJsselmeer en Markermeer 76 km-hokken ge&i...

 64. ...het milieu-effectrapport "zandwinningsproject voor beton- en metselzand in het IJsselmeer/Markermeer" RWS Rapportendatabank

  1992

  De Groep van Waning te Kerkdriel is voornemens in het IJsselmeer en/of Markermeer circa 100 miljoen ton beton- en metselzand te winnen, uitgaande van een gefaseerde winlocatie van circa 300 ha en een windiep...

 65. ...report ANT smelt 2011 : a changing role for smelt, Osmerus eperlanus, in the Lake IJsselmeer en Lake Markermeer foodweb? Climate- and nutrient-induced changes in ecosystem functioning RWS Rapportendatabank

  09-01-2012

  Study should unravel the mechanisms underlying the decline of smelt in the Lake IJsselmeer/Markermeer area. A combinatioen of field work en laboratory experiments will be carried out and populations mode...

 66. Afname van de Driehoeksmossel in het Markermeer : oorzaken en gevolgen van een vermoedelijke "crash" met betrekking tot waterkwaliteit, slibhuishouding en natuurwaarden RWS Rapportendatabank

  2003

  ...plaats van voor mosselen ongelukkige omstandigheden. Belangrijk is dat de hoeveelheid slib in het Markermeer niet is toegenomen, maar dat het een verplaatsing betreft van het in de bodem gebonden slib...

 67. Analysis of loading changes in the Markermeer and IJmeer : based on nutrient, chloride and metal balances during the 1996-1999 period RWS Rapportendatabank

  2001

  The report contains a research of the analysis of loading changes in the Markermeer and IJmeer during the 1996-1999 period, bases on the water, nutrients, chloride and heavy metals balances. The resul...

 68. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : technisch inhoudelijke en integrerende studie : deelrapport fase 4 : schadebepaling bij inundatie RWS Rapportendatabank

  1998

  ...onderzoeken of het effect in termen van economische schade en slachtoffers bij inundatie vanuit het Markermeer vergelijkbaar is met inundatie vanuit het IJsselmeer. Daartoe is eerst bepaald welke mee...

 69. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : technisch inhoudelijke en integrerende studie : verslag fase 1b-4 : productieberekeningen en controle RWS Rapportendatabank

  1998

  Met het waterbewegingsmodel en golfmodel, opgezet in fase 1b-2, zijn voor het Markermeer en het Gooi- en Eemmeer berekeningen uitgevoerd voor verschillende combinaties van meerpeil en wind om de waterstand...

 70. Koolstofbalans van het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1987

  In deze notitie wordt een aanzet gegeven tot een koolstofbalans voor het Markermeer. Er wordt ingegaan op de praktische problemen die zich hebben voorgedaan en er worden aanbevelingen gedaan voor nad...

 71. ...waarnemingen aan de bijvangst van zeldzame vissoorten door de beroepsvisserij op het IJsselmeer en Markermeer RWS Rapportendatabank

  1995

  In 1994 is het verzamelprogramma voor de bemonstering van zalmachtigen op het IJsselmeer en Markermeer van start gegaan. Beschreven worden de opzet en de resultaten van dit programma, waarbij ook de wetenschappelij...

 72. Verdampingsberekening IJsselmeer en Markermeer RWS Rapportendatabank

  1984

 73. Eindrapportage Pilot Markermeer Moeras : beantwoording onderzoeksvragen en monitoringsresultaten morfodynamica, geotechniek en ecologie RWS Rapportendatabank

  06-10-2015

  In het kader van het onderzoeksproject Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) van Rijkswaterstaat is in het Markermeer, nabij de Houtribdijk tussen Trintelhaven en Lelystad, een “pilot moer...

 74. Een zuurstofbalans van het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1989

  ...situ metingen de primaire productie, de respiratie en het bodemzuurstofverbruik gemeten in het Markermeer. Met behulp van dit onderzoek wordt gepoogd de belangrijkste facetten van de zuurstofhuishoudi...

 75. Watervogels in IJmeer en Zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 1995/96 RWS Rapportendatabank

  1996

 76. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 1996/97 RWS Rapportendatabank

  1997

 77. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 1995/96 RWS Rapportendatabank

  1996

 78. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer seizoensverslag 1994/95 RWS Rapportendatabank

  1996

 79. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 1996/97 RWS Rapportendatabank

  1997

 80. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : technisch inhoudelijke en integrerende studie : verslag fase 1b-2 : bouw DELFT2D-systeem RWS Rapportendatabank

  1997

  ...van waterstanden, stromingen en golven t.p.v. een groot aantal locaties nabij de dijken rond het Markermeer en het Gooi- en Eemmeer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van respectievelijk het waterbewegingsm...

 81. Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer RWS Rapportendatabank

  2001

  Sinds de eerste MWTL watersysteemrapportage, is een schat aan nieuwe gegevens verzameld. Daardoor kon in dit tweede rapport een aanzienlijk uitgebreidere beschrijving van toestand en trends worden gegev...

 82. De bodemgesteldheid van het Enkhuizerzand in het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1987

  Dit rapport gaat over het Enkhuizerzandgebied, gelegen ten zuidwesten van de dijk Enkhuizen-Lelystad. Er wordt ingegaan op de bodemkundige eigenschappen van het reliëfrijke hooggelegen gedeel...

 83. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : technisch inhoudelijke en integrerende studie : verslag fase 1c : gereed maken HYDRA_M RWS Rapportendatabank

  1997

  ...M verdient verder onderzoek. Deze studie geeft een beschrijving van HYDRA_M zoals het voor het Markermeer gebruikt zal worden.

 84. Markermeer : eutrofiëringsonderzoek 1987/1988 RWS Rapportendatabank

  1993

 85. Recreatievaart op IJsselmeer en Markermeer RWS Rapportendatabank

  1992

  ...sportvliegtuig inventariserende waarnemingen van recreatievaartuigen verricht boven het IJsselmeer en Markermeer. De resultaten daarvan, benevens digitale kartografische verwerking en interpretatie va...

 86. Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 RWS Rapportendatabank

  1994

  In 1992 is de Biologische Monitoring van de zoete rijkswateren gestart. Deze monitoring vormt het meest recente onderdeel van de monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL), welke u...

 87. SOBEK-modellen voor het Markermeer en de Veluwerandmeren RWS Rapportendatabank

  2004

 88. Moerasontwikkeling in het Markermeer : een verkenning van mogelijkheden RWS Rapportendatabank

  1999

 89. Brondocument waterlichaam Markermeer : doelen en maatregelen Rijkswateren 2009 RWS Rapportendatabank

  21-12-2012

 90. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 1997/98 RWS Rapportendatabank

  1998

 91. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 1997/98 RWS Rapportendatabank

  1998

 92. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 2003/2004 RWS Rapportendatabank

  2004

 93. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : seizoensverslag 2003/2004 RWS Rapportendatabank

  2004

 94. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 2001/2002 RWS Rapportendatabank

  2002

 95. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 2000/01 RWS Rapportendatabank

  2002

 96. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 2000/2001 RWS Rapportendatabank

  2002

 97. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 1998/99 RWS Rapportendatabank

  1999

 98. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 1998/99 RWS Rapportendatabank

  1999

 99. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 1999/00 RWS Rapportendatabank

  2000

 100. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 1999/2000 RWS Rapportendatabank

  2000