Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Water- en oeverplanten in de zoete Rijkswateren, MWTL meetjaar 2019

  Beschrijft de uitvoering en primaire resultaten van het MWTL Water- en Oeverplantenmeetnet in 2019.

  17-02-2020

 2. Omleiding gevaarlijke stoffen Eilandroute : omleiding voor cat. C, D en E

  Als de Botlekbrug is afgesloten moet het vervoer van gevaarlijke stoffen dat niet door de Botlektunnel (cat. D) kan, moet omrijden. In de omleiding is de Wantijbrug N3 ook afgesloten waardoor de omleiding...

  18-02-2020

 3. Watervogeltellingen op en nabij de proefsuppleties Galgenplaat en Schelphoek in de Oosterschelde : september-november 2019

  19-02-2020

 4. Mijn idee voor het Pannerdensch Kanaalgebied

  Het Pannerdensch Kanaal heeft een cruciale functie in het Nederlandse watersysteem. Het is ook een historische plek die samenhangt met het ontstaan van Rijkswaterstaat. Om deze bijzondere band met het...

  28-02-2020

 5. Microplastics in Dutch marine sediments

  To gain an indication on the amount of plastic in Dutch marine sediments, for this research project 4 marine sediment locations monitored by Rijkswaterstaat (Vlissingen, Noordwijk2, Kornwerderzand and...

  03-2020

 6. Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019

  Gezamenlijke jaarrapportage over de resultaten van drie programma’s die binnen Rijkswaterstaat nauw samenwerken aan de ecologische waterkwaliteit en natuur in Nederland: Kaderrichtlijn Water, Natura...

  03-2020

 7. Veilig en vlot door onze tunnels

  Deze brochure bevat uitgebreide informatie over tunnels, bijvoorbeeld een kaart met alle tunnels van Rijkswaterstaat, over de tunnelwetgeving en wat we doen bij brand in een tunnel.

  03-2020

 8. Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap

  Hout uit het landschap wordt nu vooral voor energieproductie (elektriciteit en warmte) ingezet. Het is niet eenvoudig dit hout hoogwaardiger in te zetten onder meer door de relatief lage kwaliteit, de...

  03-2020

 9. Samen doen: Veranderopgave Omgevingswet Prorail en Rijkswaterstaat 2020-2021

  01-03-2020

 10. Dienstbeschrijving habitatkartering voor Rijkswaterstaat : inclusief toelichting Habitat GIS Tool

  Habitatkaarten zijn ruimtelijke representaties die geproduceerd dienen te worden voor de Habitatrichtlijn en daarmee nodig zijn voor het behoud, bescherming en ontwikkeling van Natura 2000-gebieden in...

  03-03-2020