Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Mijn idee voor het Pannerdensch Kanaalgebied RWS Rapportendatabank

  Het Pannerdensch Kanaal heeft een cruciale functie in het Nederlandse watersysteem. Het is ook een historische plek die samenhangt met het ontstaan van Rijkswaterstaat. Om deze bijzondere band met het...

  28-02-2020

 2. Microplastics in Dutch marine sediments RWS Rapportendatabank

  To gain an indication on the amount of plastic in Dutch marine sediments, for this research project 4 marine sediment locations monitored by Rijkswaterstaat (Vlissingen, Noordwijk2, Kornwerderzand and...

  03-2020

 3. Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019 RWS Rapportendatabank

  Gezamenlijke jaarrapportage over de resultaten van drie programma’s die binnen Rijkswaterstaat nauw samenwerken aan de ecologische waterkwaliteit en natuur in Nederland: Kaderrichtlijn Water, Natura...

  03-2020

 4. Veilig en vlot door onze tunnels RWS Rapportendatabank

  Deze brochure bevat uitgebreide informatie over tunnels, bijvoorbeeld een kaart met alle tunnels van Rijkswaterstaat, over de tunnelwetgeving en wat we doen bij brand in een tunnel.

  03-2020

 5. Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap RWS Rapportendatabank

  Hout uit het landschap wordt nu vooral voor energieproductie (elektriciteit en warmte) ingezet. Het is niet eenvoudig dit hout hoogwaardiger in te zetten onder meer door de relatief lage kwaliteit, de...

  03-2020

 6. Samen doen: Veranderopgave Omgevingswet Prorail en Rijkswaterstaat 2020-2021 RWS Rapportendatabank

  01-03-2020

 7. Dienstbeschrijving habitatkartering voor Rijkswaterstaat : inclusief toelichting Habitat GIS Tool RWS Rapportendatabank

  Habitatkaarten zijn ruimtelijke representaties die geproduceerd dienen te worden voor de Habitatrichtlijn en daarmee nodig zijn voor het behoud, bescherming en ontwikkeling van Natura 2000-gebieden in...

  03-03-2020

 8. MEMO Ecologische effecten van zandsuppleties : workshop effecten van suppleties op de ecologie RWS Publicatie Platform

  Dit memo beschrijft de effecten van suppleties op de natuurwaarden van de vooroever, strand en duinen. Het is een verslag van een workshop waarin ecologische experts bevindingen bespreken omtrent de effecten...

  12-03-2020

 9. Broedvogels in Nederland in 2018 RWS Rapportendatabank

  13-03-2020

 10. Kader Verkeersveiligheid: Kader voor het borgen van verkeersveiligheid in aanleg- en onderhoudsprojecten en het beheer van Rijkswegen RWS Rapportendatabank

  Dit kader gaat ons helpen om een invulling te geven aan onze rol als wegbeheerder en borgt verkeersveiligheid in de processen en projecten. Als iedereen vanuit zijn eigen functie en rol zijn steentje bijdraagt,...

  17-03-2020