Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Robuust SMA RWS Rapportendatabank

  In het kader van de CROW-Werkgroep Volumetrisch ontwerp en bedrijfscontrole steenskeletmengsels zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op SMA. Er zijn kernen geboord uit goede en minder goed...

  2018

 2. Schadeformulier vaarweggebruiker

  2018

 3. OSPAR Beach litter monitoring in the Netherlands 2012-2017 : annual report RWS Rapportendatabank

  2018

 4. Maatregelenbladen Kaderrichtlijn Water, Programmatische Aanpak Grote Wateren en Natura 2000

  Om de ecologische waterkwaliteit en natuur in de rijkswateren te herstellen, te verbeteren en te beschermen, neemt Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. We werken daarvoor intensief samen met sam...

  2018

 5. Dodelijke verkeersongevallen op Rijkswegen in 2016 : analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen RWS Rapportendatabank

  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2016 op rijkswegen hebben plaatsgevonden. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren van de ongevallen...

  2018

 6. PDF-Kaart geluidmaatregelen A17 Moerdijk RWS Rapportendatabank

  2018

 7. A0 poster herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden RWS Rapportendatabank

  Posterversie op A0 formaat van de overzichtskaart met werklocaties herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden; werken aan ecologisch herstel van de Maas volgens de Kaderrichtlijn Water

  2018

 8. Habitattypenkaart voor Natura 2000-gebieden

  2018

 9. Legger Waterstaatswerken Rijkswaterstaat

  2018

 10. Pilot zandige vooroever Houtribdijk : guideline ontwerp en beoordeling van dijk-voorlandsystemen RWS Rapportendatabank

  De pilot voorlandoplossing Houtribdijk was expliciet gericht op het sneller en beter onderbouwd kunnen realiseren van zandige versterkingswerken voor met name de belastingomstandigheden in de grotere meren....

  2018