Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

 1. Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2016 RWS Rapportendatabank

  Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2016 in Nederland zijn gestort en verbrand en de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd en de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn...

  11-2017

 2. Folder Ongeval of pech: wat doe jij? RWS Rapportendatabank

  Bij een ongeval of pech op een auto- of snelweg is het belangrijk dat je zorgt voor je eigen veiligheid. Hiervoor kun je verschillende dingen doen. We zetten de diverse stappen in verschillende situaties...

  01-11-2017

 3. Grondslagen voor hoogwaterbescherming RWS Rapportendatabank

  Grondslagen voor hoogwaterbescherming beschrijft de achterliggende principes van de hoogwaterbescherming in Nederland. Aan bod komen thema's als het omgaan met onzekerheden, het afleiden van technische...

  01-11-2017

 4. Water - Conservering en behandeling van monsters oppervlaktewater voor onderzoek

  01-11-2017

 5. Bemonstering en analyse van macrozoƶbenthos met behulp van de bodemschaaf

  02-11-2017

 6. Leidraad voor systems engineering binnen de GWW-sector : de samenhang centraal versie 3 RWS Rapportendatabank

  April 2007 verscheen de eerste Leidraad Systems Engineering en op 27 november verscheen versie 2.0; het resultaat van een krachtenbundeling van Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland...

  19-11-2017

 7. De bijdrage van ecosysteemdiensten aan de circulaire economie : vervanging en besparing van primaire grondstoffen RWS Rapportendatabank

  In opdracht van RWS heeft RHDHV een eerste verkenning gedaan naar de mogelijke bijdragen van natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten aan de circulaire economie. Er is gekeken naar welke ecosysteemdiensten...

  20-11-2017

 8. Toelichting monitoring vegetatiestructuur natuurvriendelijke oevers Maas : monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn natuurvriendelijke oevers Maas 2017 RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat Limburg heeft als taak om in het jaar 2020 70% van de Maasoevers natuurvriendelijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers...

  21-11-2017

 9. Monitoringrapportage pilot Schoon Belonen : resultaten 2016-2017 RWS Rapportendatabank

  Een coalitie van Stichting Afvalfonds Verpakkingen, VNG en Natuur & Milieu is aan de slag gegaan met al opgedane ervaringen met beloningsystemen voor de inzameling van kleine PET-flesjes en blikjes...

  23-11-2017

 10. Stappenplan aanpassing hydraulische Randvoorwaarden op basis van nieuwe inzichten winddrag RWS Rapportendatabank

  Dit memo beschrijft de consequenties van het toepassen van een aangepaste winddragformulering op de hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen. Het nieuwe inzicht is dat de...

  24-11-2017