Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Duurzaamheidsverslag 2015 Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  2016

 2. Construction of model-based extreme wind fields for the assessment of the Dutch primary water defenses RWS Rapportendatabank

  The joint KNMI-Deltares WTI2017 wind modelling project aimed to address the knowledge gap regarding “Determination of open water winds” and to support the inclusion of the dimensions &l...

  01-2016

 3. Verslaglegging derde proeftoetsing RWS Rapportendatabank

  Het voorliggende rapport betreft de verantwoordingsrapportagevan de in 2015 uitgevoerde derde WTI-proeftoetsing. Er wordt eerst ingegaan op de organisatie (o.a. achtergrond en opzet) van deze proeftoetsing....

  01-2016

 4. Onderbouwing actualisatie suppletieprogramma 2016-2019 [2016]

  Actualisatie van 2016 van het suppletieprogramma 2016-2019, inclusief een onderbouwing per locatie.

  01-01-2016

 5. Betere afstemming meten en modelleren verkeer : eindrapportage RWS Rapportendatabank

  Het is voor Rijkswaterstaat wettelijk verplicht informatie te leveren over luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit; NSL), stikstofdepositie (Programma Aanpak Stikstofdepositie;...

  12-01-2016

 6. Uitvoeringskader gevelisolatie 2016 (UGI 2016) RWS Rapportendatabank

  Een uitvoeringskader voor gevelisolatie van objecten (woningen of andere geluidgevoelige objecten) rond rijks(spoor)wegen.

  12-01-2016

 7. Memo evaluatie zandwinning geulen Waddenzee : een beschouwing van de wenselijkheid van de huidige multi-functionele ontgrondingen

  28-01-2016

 8. Milieu-e ffectrapport versterking Houtribdijk en benodigde ontgronding RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat heeft het voornemen de Houtribdijk – tussen Enkhuizen en Lelystad – te versterken. In dit hoofdstuk is de aanleiding voor de dijkversterking toegelicht. Ook is beschreven welke...

  02-2016

 9. Waterstandsverlopen Vecht- en IJsseldelta : wettelijk toetsinstrumentarium WTI-2017 RWS Rapportendatabank

  In het kader van het Wettelijke Toetsinstrumentarium WTI-2011 worden voor verscheidene watersystemen nieuwe hydraulische randvoorwaarden bepaald. Onderdeel daarvan is het tijdsverloop van de waterstand...

  02-2016

 10. Waterstandsverlopen Rijntakken en Maas : wettelijk toetsinstrumentarium WTI-2017 RWS Rapportendatabank

  In het kader van het wettelijke toetsinstrumentarium WTI-2017 worden voor verscheidene watersystemen nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden (waterstanden en golfparameters) bepaald. Onderdeel van deze...

  02-2016