Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Elektronisch factureren aan de Rijksoverheid : per 1 januari 2017 verplicht bij nieuwe overeenkomsten RWS Rapportendatabank

  Brochure informeert leveranciers over wat zij moeten weten en welke stappen zij moeten nemen om te kunnen e-factureren naar de RIjksoverheid. (E-facturatie Rijksoverheid)

  11-2016

 2. Lichtkogel trendcahier: Zelfredzaamheid of zorgplicht: Over schuivende verantwoordelijkheden tussen overheid en burger RWS Rapportendatabank

  11-2016

 3. Dashboard vorstschade op rijkswegen : analyse van de winters 2014 t/m 2016 RWS Rapportendatabank

  Door Rijkswaterstaat is in de winters 2013 t/m 2016 een database bijgehouden, waarin de gedurende die winters opgetreden vorstschade is geregistreerd. Dit rapport analyseert deze data in combinatie...

  11-2016

 4. De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer: resultaten van de kartering uitgevoerd in 2016 RWS Rapportendatabank

  In de periode 4 t/m 10 oktober 2016 zijn, namens Koeman en Bijkerk B.V. en in opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, de driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer (inclusief...

  11-2016

 5. Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2015 : gemiddelde driejaarlijkse samenstelling 2014 RWS Rapportendatabank

  Voor de onderbouwing en evaluatie van het afvalstoffenbeleid, zoals dat is vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP), is kennis nodig van de samenstelling van het huishoudelijk restafval. In het...

  11-2016

 6. De Kreekraksluizen in de Schelde-Rijnverbinding RWS Rapportendatabank

  11-2016

 7. Seiches – Invloed op waterkeringen, beperkingen in opwekking en analyse waterstandsmetingen RWS Rapportendatabank

  In 2015 is in het kader van het project 'Kennis Primaire Processen - Versterking Onderzoek Waterveiligheid' (KPP-VOW) een verkenning naar potentiële seiche-Iocaties in Nederland gemaakt en is een...

  11-2016

 8. De Dreissenadichtheid in het Volkerak-Zoommeer: resultaten van het onderzoek in 2016 RWS Rapportendatabank

  11-2016

 9. Afvalstoffenheffing 2016 RWS Rapportendatabank

  In dit rapport is de jaarlijkse ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) weergegeven. De...

  11-2016

 10. Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015 RWS Rapportendatabank

  Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2015 in Nederland zijn gestort en verbrand en de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd en de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn...

  11-2016