Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. TROPOMI's aerosol layer height algorithm : interpretation of the retrieved height parameter

  TROPOMI's Aerosol Layer Height algorithm currently assumes a simplified aerosol profile in the form of a single layer of homogeneously distributed aerosols. The height of this layer is...

  2014

 2. Waterdieptekaarten buitendijkse gebieden Kust

  Voor de Hollandse Kust, het Waddengebied (inclusief Eems/Dollard) en de Zeeuwse Delta worden de buitendijkse waterdieptes voor een drietal terugkeertijden/frequenties afgeleid en op kaart gepresenteerd....

  2014

 3. Technical description of the KNMI Rainfall Generators for the Rhine and Meuse basins

  This report gives a technical description of what is briefly known as the KNMI Rainfall (or Weather) Generators for the Rhine and Meuse basins. These rainfall generators form part of the...

  2014

 4. Crisismanagement en grootschalige evacuatie in de VS : aanbevelingen voor Nederland

  01-2014

 5. Van Afval Naar Grondstof : Uitwerking van acht operationele doelstellingen Bijlage

  01-2014

 6. Invloed ander streefpeilbeheer IJsselmeergebied in Deltamodel : opzetten meerpeil in maart met pompen in Afsluitdijk, versus referentiescenario

  Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) wil weten hoe een gewijzigd peilbeheer in het IJsselmeergebied doorwerkt op de maatgevende waterstanden (i.h.b. de toetspeilen) en benodigde kruinhoogtes langs...

  01-2014

 7. Toetsing consequenties achtergrondconcentraties

  Bij overschrijding van de KRW-norm voor metalen biedt de EU de ruimte om een tweedelijnsbeoordeling te doen, waarin rekening gehouden mag worden met de biologische beschikbaarheid of (natuurlijke) ach...

  01-2014

 8. Quantification of model uncertainty for WAQUA for the Upper River Area

  In the context of the Wettelijke Toets Instrumentarium 2017 (WTI2017) project, the subproject Hydrodynamic modelling aims at identifying and quantify in the model uncertainty of WAQUA regarding the calculated...

  01-2014

 9. Samenwerken & een duidelijke werkwijze : van initiatief tot oplevering

  01-2014

 10. MWTL Meetplan 2014 : monitoring waterstaatkundige toestand des lands : milieumeetnet rijkswateren chemie en biologie

  Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren....

  10-01-2014