Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Van Afval Naar Grondstof : Uitwerking van acht operationele doelstellingen Bijlage

  01-2014

 2. Invloed ander streefpeilbeheer IJsselmeergebied in Deltamodel : opzetten meerpeil in maart met pompen in Afsluitdijk, versus referentiescenario

  Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) wil weten hoe een gewijzigd peilbeheer in het IJsselmeergebied doorwerkt op de maatgevende waterstanden (i.h.b. de toetspeilen) en benodigde kruinhoogtes langs...

  01-2014

 3. Toetsing consequenties achtergrondconcentraties

  Bij overschrijding van de KRW-norm voor metalen biedt de EU de ruimte om een tweedelijnsbeoordeling te doen, waarin rekening gehouden mag worden met de biologische beschikbaarheid of (natuurlijke) ach...

  01-2014

 4. Quantification of model uncertainty for WAQUA for the Upper River Area

  In the context of the Wettelijke Toets Instrumentarium 2017 (WTI2017) project, the subproject Hydrodynamic modelling aims at identifying and quantify in the model uncertainty of WAQUA regarding the calculated...

  01-2014

 5. Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren

  In het Rivierkundig Beoordelingskader staan de rivierkundige aspecten beschreven waaraan een vergunningaanvraag in kader van de Waterwet door Rijkswaterstaat getoetst wordt. De belangrijkste beoord...

  01-01-2014

 6. MWTL Meetplan 2014 : monitoring waterstaatkundige toestand des lands : milieumeetnet rijkswateren chemie en biologie

  Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren....

  10-01-2014

 7. Perfluoralkylzuren in Nederlands oppervlaktewater 2008-2012

  Sinds 2008 worden er in Nederland op een groot aantal locaties perfluoralkylzuren (PFAAs) gemeten door Rijkswaterstaat. Dit rapport heeft als doel de verzamelde meetgegevens tussen 2008 en 2012 te inventariseren...

  16-01-2014

 8. Ondernemen in de circulaire economie : nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

  Steeds meer bedrijven zien kansen in de circulaire economie. Zij willen hier ook werk van maken, toont onderzoek van MVO Nederland. Het rapport \'Ondernemen in de circulaire economie\' biedt ondernemers...

  30-01-2014

 9. Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI's en gft-afval-verwerking

  In dit rapport worden voor stortplaatsen (IPCC-sector 6A; ER-werkveld 13), afvalverbrandingsinstallaties (IPCC-sector 6C en opgenomen in IPCC-sector 1A1a other fuels; ER-werkveld 66) en gft-afval-verwerking...

  02-2014

 10. Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2012 : deel 1 trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's

  02-2014