Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Impact van de toename van geïnduceerde aardbevingen voor RWS kunstwerken : (Case Zuidelijke Ringweg Groningen)

  Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van aardbevingen in met name Groningen is het proces gestart om te komen tot Nederlandse regelgeving rondom het toetsen van bouwwerken op aardbevingsbelastingen....

  06-11-2014

 2. Toetsingskader voor waterkrachtcentrales in Rijkswateren

   

  Waterkrachtcentrales (hierna: WKC’s) veroorzaken in meerdere of mindere mate schade aan vis. Naarmate een groter deel van het rivierdebiet door de WKC gaat, worden meer...

  11-11-2014

 3. Evaluatie Monitoring Natuur(vriende)lijke oevers : monitoringsronde 2014; de rechter maasoever (Monitoring ‘droge flora en fauna’ voorkomend op de natuurvriendelijke oever)

  Sinds de start van de monitoring in 2008 zijn de inventarisaties dit jaar voor het eerst uitgevoerd door Tauw en Viridis. Onderstaande adviezen liggen daarom ook in de lijn van resultaten en conclusies...

  12-11-2014

 4. Verkenningenrapport N35 Nijverdal-Wierden

  Ter onderbouwing en verantwoording van het maken van een strategisch verantwoorde bestuurlijke keuze voor de in het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport uit te werken voorkeursvariant.

  13-11-2014

 5. Soortensamenstelling en abundantie van fytobenthos uit de rijkswateren : MWTL, meetjaar 2014

  14-11-2014

 6. Kader monumenten : kader voor werkzaamheden aan kunstwerken met monumentale status in beheer bij Rijkswaterstaat

  In dit kader is beschreven hoe Rijkswaterstaat omgaat met kunstwerken met een monumentale, al dan niet beschermde status bij beheer en onderhoud, renovatie, herbestemming, overdracht en andere aanpassingen...

  18-11-2014

 7. Kader "Afstromend wegwater (KAWW)"

  Het autoverkeer produceert milieubelastende stoffen door verbranding van brandstoffen en door slijtage van de voertuigen en van het wegdek. Ook door corrosie van het wegmeubilair wordt milieuverontreiniging...

  24-11-2014

 8. Ultimo 24 november 2014

  Ultimo is een onderhoudsmanagementsysteem (OMS). Het wordt door opdrachtnemers gebruikt om allerlei onderhoudsprocessen mee te managen, bijvoorbeeld storingsafhandeling, onderhoudswerk, planningen en inspecties....

  24-11-2014

 9. Meet- en rekenprotocol droge remvertraging (middels remproef)

  27-11-2014

 10. Studierapport basisregels voor het opstellen van keuringsvoorschriften voor bouwmaterialen : economische optimalisatie = Basic rules for the drafting of inspection procedures for construction products : economic optimalization

  12-2014