Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. MWTL meetnet water- en oeverplanten : jaarrapportage 2014

  12-2014

 2. Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium : update 2014

  12-2014

 3. Nota van antwoord beleidsregel waterkrachtcentrales rijkswateren

  Rijkswaterstaat heeft op 26 mei 2014 de Ontwerp-beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren ter inzage gelegd. De beleidsregel bevat normen voor de vissterfte bij wat...

  01-12-2014

 4. Zeegraskartering MWTL Waddenzee 2014

  Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijke ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust- en riviergebieden). In de kustgebieden wordt hierin onder...

  11-12-2014

 5. Actualisatie seiches Rotterdam WTI2017 : waterstandsafhankelijke seiche-waarden

  Het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) wordt gebruikt voor de toetsing van primaire waterkeringen in Nederland. Voor de editie 2017 wordt nieuwe software ontwikkeld ('Hydra-Ring') waarmee de factoren...

  16-12-2014

 6. Functie van dode bomen voor vis in de Lek : ecologische monitoring visgemeenschap 2014

  Voor de 20e eeuw werden de Nederlandse rivieren gekarakteriseerd door de aanwezigheid van grote hoeveelheden dood hout in het stroombed van de rivier, bijv. grote omgevallen bomen. Deze dode bomen vormden...

  16-12-2014

 7. SWAN uncertainties bases on addition Lake IJssel cases WTI 2017 - Cluster 1: Hydraulic Loads

  In general, uncertainties can be divided into inherent uncertainties and knowledge uncertainties. It is the intention that in WTI-2017 besides inherent uncertainties, also knowledge uncertainties are to...

  18-12-2014

 8. Macrozoobenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, Jaarrapportage MWTL 2013 : waterlichamen: Delta (Oosterschelde, Westerschelde< Grevelingenmeer, Veerse Meer

  Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. MWTL Macrozoobenthosmeetnet Delta 2013.

  19-12-2014

 9. Definitieve rapportage effecten zandsuppleties 2010/2011 [Ameland]

  In 2010 en 2011 is op Ameland in totaal 9 miljoen kubieke meter zand gesuppleerd. De zandsuppleties veroorzaken een tijdelijke verbreding van de kust. Afhankelijk van de grootte van de kustverbreding...

  23-12-2014