Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2012

 1. Werkprogramma 2012

  Het KiM stelt jaarlijks een werkprogramma op. Het werkprogramma wordt, na advies van de Programmaraad, vastgesteld door de secretaris-generaal van IenM. In het werkprogramma blikt het KiM vooruit....

  26-01-2012

 2. Ontwikkeling van het ligplaatsgebruik in het Amsterdam-Rijnkanaal : een vergelijking tussen de jaren 2000, 2005 en 2010

  Langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal bevindt zich een aantal ligplaatsen, zowel in de voorhavens van de sluizen als langs de kanaaloevers, die de scheepvaart gebruikt om te overnachten. Zowel...

  02-2012

 3. Onderzoek Bodemerosie Amsterdam-Rijnkanaal

  Vastgesteld is dat een groot deel van de damwanden langs het Amsterdam-Rijnkanaal niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Er is daardoor kans op falen van de damwand, en de belangrijkste...

  02-2012

 4. Het motiveren van burgers tot zelfredzaam gedrag in geval van een weeralarm

  02-2012

 5. Kalibratie slibtransportmodel voor de Hollandse kustzone aan de hand van cadmiummetingen: eindrapport fase 2

  Een kortdurende maar grote zandwinning of baggerspeciestorting kan ook lange termijn effecten hebben doordat slib zich in de zeebodem nestelt en daar pas na jaren weer uitkomt en dan vertroebeling veroorzaakt,...

  02-2012

 6. Zeegraskartering 2011 Waddenzee

  In het kader van het MWTL programma - Biologische Monitoring zoute rijkswateren - worden de zeegrassen in de Waddenzee en/of Oosterschelde jaarlijks gekarteerd. In opdracht van de Waterdienst (WS) heeft...

  01-02-2012

 7. Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat

  Om fysieke post te kunnen vervangen (substitueren) door digitale documenten is een machtiging nodig van het Nationaal Archief en besluit van de zorgdrager (i.c. de minister). Grondslag voor deze machtiging...

  09-02-2012

 8. Nauwkeurigheid van operationele temperatuurmetingen

  In het operationele meetnet worden temperaturen gemeten in de bodem, op 10 cm boven het maaiveld en op 150 cm boven het maaiveld. De WMO eist een onzekerheid beter dan 0.1°C voor de...

  16-02-2012

 9. Lichtvoering Fietsers 2011-2012

  24-02-2012

 10. Jaarverslag 2011 baggerspeciedepot IJsseloog : milieumetingen

  27-02-2012