Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2012

 1. Doorstroming bij Ritsen : een vergelijking tussen links- en rechtszijdig ritsen

  Een vergelijking is gemaakt tussen links- en rechtszijdig ritsen. Ritsen vanaf de linkerzijde van de rijbaan naar de rechterzijde van de rijbaan, en andersom. De vergelijking is gemaakt door situaties...

  01-2012

 2. Uncertainty analysis waves : develment of the adjoint of a 2nd-generation spectral wave model

  Als onderdeel van het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) worden Hydraulische Randvoorwaarden (HR) berekend. Deze zullen aan het einde van 2015 beschikbaar zijn en naar verwachting in 2017 door de Minister...

  01-2012

 3. BRON - verkenning borgen RWS belangen bij de ondergrond : werkdocument ter voorbereiding van de advisering aan het Bestuur van Rijkswaterstaat; het advies betreft de RWS-inbreng in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

  DGRW werkt aan een Structuurvisie voor de ondergrond (STRONG). De RWS-netwerken kunnen effecten ondervinden van ontwikkelingen/initiatieven in de ondergrond. Met kaartmateriaal zijn deze mogelijke effecten...

  01-2012

 4. Lichteren buitenhaven IJmuiden : MIRT planstudie : Ontwerpnota

   

  Zeeschepen die de haven van Amsterdam willen bezoeken, moeten het sluizencomplex te IJmuilden

   

  passeren. Na het sluizencomplex varen zij door...

  01-2012

 5. Kijk op klimaat : resultaten van satellietmetingen

  01-2012

 6. The state of the coast (Toestand van de Kust) : case study: North Holland

  Over more than a thousand years, the Dutch coast has been eroding for large stretches. Coastal retreat puts coastal functions ) e.g. safety against flooding’ under pressure. Since 1990, the Dutch...

  01-2012

 7. Evaluatie van de kustversterking bij Noordwijk aan Zee : de invloed van de versterking op de zandbanken

  In het kader van de versterkingsplannen van de zwakke schakels langs de Nederlandse kust is in Noordwijk het project ‘Dijk in Duin’ uitgevoerd. In de periode van september 2007 tot en met maart2008...

  01-2012

 8. Identificatie en analyse van relevante regelgeving en beleid in het kader van het project "Beleid en Regelgeving Informatiesysteem Noordzee (BREIN) : herziening 2011

  De basislijst BREIN geeft een overzicht van regelgeving en beleidsinstrumenten die van belang zijn voor de planvorming ten aanzien van gebruiksfuncties op de Noordzee. Hierbij gaat het om regelgeving en...

  03-01-2012

 9. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  De bemonstering van mosselen en de analyses op milieukritische stoffen in mosselen is in opdracht van RWS Waterdienst uitgevoerd door Wageningen Imares. Dit in het kader van het Joint Assessment and monitoring...

  03-01-2012

 10. Over brandstofprijzen en automobiliteit. Een beknopte analyse van prijs- en kostenelasticiteiten

  Automobilisten gaan in beperkte mate minder rijden als de brandstofprijzen aan de pomp stijgen. Een stijging van de benzineprijs met ongeveer 12½ procent leidt op langere termijn tot...

  04-01-2012