Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Herziening referenties en doelen kaderrichtlijn water voor zeegras en kwelders in K2, O2 en M32 watertypen

  In dit rapport heeft Bureau Waardenburg, in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst, voor alle betreffende waterlichamen KRW-maatlatten voor kwelders en zeegras tegen het licht gehouden en is een definitieve...

  21-12-2011

 2. Waterstandsverlopen Vechtdelta

  Het doel van deze studie is om voor de Vechtdelta het waterstandsverlopen behorende bij het toetspeil af te leiden.

  22-12-2011

 3. Vertroebeling Julianakanaal : monitoring van de effecten van vertroebeling in het Julianakanaal in Limburg

  Tengevolge van vele overstromingen van de Grensmaas wordt tussen Maastricht en Roosteren het Grensmaasproject ontwikkeld. Met Grensmaasproject is in oktober 2008 officieel gestart en heeft...

  23-12-2011

 4. Inventarisatie gegevens WV21 [Waterveiligheid 21e eeuw]

  Bij de studie ter voorbereiding voor een mogelijke actualisatie voor de normen voor waterveiligheid (WV21, onderdeel van het Deltaprogramma Veiligheid) zijn gegevens gebruikt van verschillende typen (...

  23-12-2011

 5. Meetplan MWTL Waterdienst 2012 : monitoring waterstaatkundige toestand des lands : milieumeetnet rijkswateren

  Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren....

  25-12-2011

 6. Tevredenheid over verkeersinformatie 2011 : een studie onder gebruikers van het hoofdwegennet

  Verkeersinformatie moet ingewonnen, bewerkt en gedistribueerd worden. In dit proces spelen diverse partijen een rol. DVS en VCNL willen inzicht krijgen in de tevredenheid van weggebruikers over de kwaliteit...

  28-12-2011

 7. Bepaling van de bijdrage van de waterbodemkwaliteit op de waterkwaliteit in Nederrijn Lek

  Doel van dit onderzoek is na te gaan of deze KRW-doelen negatief beïnvloed worden door de aanwezige waterbodemverontreinigingen. En als dat het geval is, door welke deelgebieden (zomerbed, kribvakken,...

  29-12-2011

 8. Storm surges and high discharge : a joint probabilities study

  The low-lying Netherlands is at risk from multiple threats of sea level rise, storm surges and extreme river discharges. Should these threats occur simultaneously, a catastrophe will be...

  30-12-2011

 9. De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer: resultaten van de kartering uitgevoerd in 2011

  Uit kartering in het Markermeer blijkt dat: 1. Op basis van biovolume in 2011 een factor 4,9 meer Dreissena’s werden aangetroffen dan in 2006, toen de voorgaande gebieds-dekkende kartering werd...

  31-12-2011