Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Probleemanalyse en uitgangspunten milieutoets en maatschappelijke kosten- batenanalyse : planstudie nieuwe zeesluis IJmuiden : fase 1

   

  14-12-2011

 2. Toelichting memo Mobycon : notitie

  Brengt de consequenties voor de Road Protection Score (RPS) bij verhoging van de snelheidlimiet op autosnelwegen in kaart.

  15-12-2011

 3. Visstandbemonstering noordelijke randmeren 2011

  Doet verslag van de visstandbemonstering van de Noordelijke Randmeren, welke heeft plaats gevonden in september 2011. De bemonstering is uitgevoerd met de stortkuil in het diepere deel van...

  19-12-2011

 4. De rol van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij innovatie in de maritieme sector

  In de maritieme transportsector is weinig innovatie. Dat komt doordat het innovatiesysteem in de sector niet goed werkt. De maritieme sector is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de verbetering...

  20-12-2011

 5. Herziening referenties en doelen kaderrichtlijn water voor zeegras en kwelders in K2, O2 en M32 watertypen

  In dit rapport heeft Bureau Waardenburg, in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst, voor alle betreffende waterlichamen KRW-maatlatten voor kwelders en zeegras tegen het licht gehouden en is een definitieve...

  21-12-2011

 6. Waterstandsverlopen Vechtdelta

  Het doel van deze studie is om voor de Vechtdelta het waterstandsverlopen behorende bij het toetspeil af te leiden.

  22-12-2011

 7. Vertroebeling Julianakanaal : monitoring van de effecten van vertroebeling in het Julianakanaal in Limburg

  Tengevolge van vele overstromingen van de Grensmaas wordt tussen Maastricht en Roosteren het Grensmaasproject ontwikkeld. Met Grensmaasproject is in oktober 2008 officieel gestart en heeft...

  23-12-2011

 8. Inventarisatie gegevens WV21 [Waterveiligheid 21e eeuw]

  Bij de studie ter voorbereiding voor een mogelijke actualisatie voor de normen voor waterveiligheid (WV21, onderdeel van het Deltaprogramma Veiligheid) zijn gegevens gebruikt van verschillende typen (...

  23-12-2011

 9. Meetplan MWTL Waterdienst 2012 : monitoring waterstaatkundige toestand des lands : milieumeetnet rijkswateren

  Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren....

  25-12-2011

 10. Tevredenheid over verkeersinformatie 2011 : een studie onder gebruikers van het hoofdwegennet

  Verkeersinformatie moet ingewonnen, bewerkt en gedistribueerd worden. In dit proces spelen diverse partijen een rol. DVS en VCNL willen inzicht krijgen in de tevredenheid van weggebruikers over de kwaliteit...

  28-12-2011