Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Circulaire wijziging van de onteigeningswet [elektronische versie] : Wijziging van de onteigeningswet [elektronische versie]

  Op 31 maart 2010 treedt de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking en daarmee ook de in artikel 3.9 van de Chw vastgelegde wijziging van de onteigeningswet. In deze circulaire wordt nader ingegaan op de...

  2010

 2. Over de Crisis- en herstelwet [elektronische versie] : voor bestuurders van gemeenten en provincies

  De Crisis- en herstelwet bevat een aantal tijdelijke en permanente maatregelen. Dankzij deze maatregelen kunnen procedures sneller en eenvoudiger verlopen en kunnen bestuurders ruimte creëren voor nieuwe...

  2010

 3. Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein : monitor 1-1-2010 [elektronische versie]

  Deze 'Monitor 1-1-2010 van de Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein' is een vervolg op het rapport 'Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein, samenhang in het stelsel' van 30 november...

  2010

 4. Inspiratie voor een Mooi en Concurrerend Nederland : tien pilots bedrijventerreinen [elektronische uitgave 2010]

  De ministeries van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben samen met het IPO en de VNG tien pilots bedrijventerreinen ingesteld. Bij deze pilots staat de...

  2010

 5. Monitor Duurzaam Inkopen 2010 [elektronische versie] : factsheet

  Geeft overheden inzicht in hoe ze zich kunnen voorbereiden op de meting van duurzaam inkopen over het jaar 2010.

  2010

 6. staat van de ruimte 2010 : de herschikking van stedelijk Nederland

  PBL geeft actueel beeld van de ruimtelijke veranderingen in het afgelopen decennium in de stedelijke regio en, op basis daarvan, aanbevelingen voor het ruimtelijk beleid. Stedelijk Nederland verandert...

  2010

 7. Fundamentele doorlichting nut en noodzaak MRR&K-verplichtingen [elektronische versie] : onderzoek naar het nut en de noodzaak van verplichtingen voor het meten, registreren en rapporteren van gegevens en het keuren van objecten

  Het ministerie van VROM heeft in haar werkprogramma ‘Slimmer, Beter, Minder’ een fundamentele doorlichting aangekondigd van nut en noodzaak van meet-, registratie-, rapportage- en keuringsverplichtingen...

  2010

 8. Wat moet u weten over de nieuwe milieueffectrapportage (m.e.r.)? [elektronische versie] : de aangepaste procedures per 1 juli 2010

  Minder regels en een meer samenhangend systeem van milieubeoordelingen. Dat is het doel van de modernisering van de m.e.r., die op 1 juli 2010 van kracht is geworden. De belangrijkste verandering is dat...

  2010

 9. Scenarioverkenning visie Noordzee eindrapport

  2010

 10. Roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt [elektronische versie] : startdocument

  Een van de onderdelen van het bedrijventerreinenbeleid betreft de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. Het doel is verhoging van de kwaliteit en waarde van bedrijventerreinen.

  2010