Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Projectbeheersing in megaprojecten : Kennis in het groot

  Projectbeheersing betekend letterlijk: het beheersen van projecten. Als zelfstandige functie binnen een organisatie is het een betrekkelijk nieuwe dicipline. Is geschreven op basis van de ervaringen uit...

  2009

 2. aantrekkingskracht van het Nederlandse landschap : een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en inkomend toerisme

  Het Nederlandse landschap speelt een belangrijke rol van betekenis bij het aantrekken van buitenlandse toeristen. Enerzijds is het landschap een veelvuldig gebruikt element in het gecreƫerde imago van...

  2009

 3. Beleidsruimte voor verstedelijking : poster

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in beeld gebracht waar het Rijksbeleid ruimte biedt voor nieuwe woon- en werklocaties buiten het bestaand bebouwd gebied. De Randstad blijkt nog maar weinig...

  2009

 4. Comparison of a Single and Double Main Span Suspension Bridge for the Western Scheldt Crossing

  The option of a double main span suspension bridge has thoroughly been studied in the Netherlands as an alternative to a bridge with a very long single main span. This paper presents the conclusions of...

  2009

 5. Meetnet ammoniak in natuurgebieden : meetresultaten 2005 - 2007 [elektronische uitgave]

  De gemiddelde ammoniakconcentratie in natuurgebieden varieert sterk. In grote natuurgebieden zijn de concentraties lager dan in kleine gebiedjes. De concentratie is namelijk afhankelijk van de afstand...

  2009

 6. Toxicity measurements in concentrated water samples : evaluation and validation [elektronische uitgave] : Metingen van toxiciteit in geconcentreerde watermonsters : evaluatie en validatie [elektronische uitgave]

  Het RIVM heeft met de Waterdienst van Rijkswaterstaat (voorheen RIZA: Rijksintituut voor Zoetwaterbeheer en Afvalwaterzuivering) een alternatieve methode ontwikkeld om de effecten van giftige stoffen in...

  2009

 7. WnT op Via Futura : experiment in 3d

  In 2007 was Second Life (SL) een hype. Second Life is een online virtuele 3d omgeving met de mogelijkheid om als gebruiker zelf de omgeving in te richten. Zulke omgevingen zijn er meer, maar SL onderscheidt...

  2009

 8. Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties [elektronische uitgave]

  Provincies, gemeenten en waterschappen gaan in 2008-2013 samen het bodemsaneringsbeleid uitvoeren. In die periode moeten alle locaties met gevaar voor de volksgezondheid zijn gesaneerd. Daarnaast moeten...

  2009

 9. Electric driving in the Netherlands : Policy recommendations for Dutch national and local authorities to stimulate electric driving in the Netherlands

  Momenteel vindt bijna al het transport in Nederland plaats met behulp van fossiele brandstoffen. Bij verbranding van deze fossiele brandstoffen komen er verschillende schadelijke emissies vrij die het...

  2009

 10. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [elektronische uitgave]

  Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is het programma van rijk, provincies en gemeenten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het programma laat zien wat Nederland gaat doen om in 2011...

  2009