Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. An exploratory study of the possibilities of analog postprocessing

  2009

 2. Automatische validatie van druk- en windwaarnemingen op het KNMI - een verkenning

  2009

 3. Regionale verschillen in extreme neerslag

  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), dat in 2003 is gesloten naar aanleiding van wateroverlast in het recente verleden, is afgesproken om meer in het waterbeheer te investeren....

  2009

 4. Kustlijnkaarten 1992 - .... PUC

  2009

 5. Menging van wonen en werken : L. Pols ... [et al.] ; eindred.: Gemmeke van Kempen ; publ. van het Planbureau voor de Leefomgeving PUC

  Studie met als doel de kennis over functiemenging te vergroten. Het blijkt dat de ligging van een gebied een belangrijke voorwaarde is. Daarnaast is een aantrekkelijke stedenbouwkundige structuur met mooie...

  2009

 6. Veroudering en herstructurering op bedrijventerreinen : een verkenning PUC

  Er bestaat geen betrouwbaar beeld van de bestaande omvang van veroudering van het bedrijventerreinenareaal. De enige landsdekkende gegevens die beschikbaar zijn, zijn de gegevens van het Integrale Bed...

  2009

 7. toekomst van bedrijventerreinen : van uitbreiding naar herstructurering PUC

  Het beleid voor bedrijventerreinen behoeft aanpassing. Gemeenten moeten veel meer op regionaal niveau de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren. Nu zijn zij bij het aanbieden van ruimte...

  2009

 8. Ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied : dynamiek stedelijke milieus 2000-2006 : Stedelijke milieus 2006 PUC

  De stedelijke ontwikkelingen tussen 2000 en 2006 zijn grotendeels in lijn met de doelstellingen van het ruimtelijk beleid: bundeling en verdichting van voortgaande verstedelijking. Veel ontwikkelingen...

  2009

 9. Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het Investeringsbudget Landelijk gebied : tussen government en governance PUC

  Met de introductie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) per 1 januari 2007 is het verdrogingsbeleid veranderd. Het Rijk maakt afspraken met provincies over de verdrogingsgebieden, de verd...

  2009

 10. North European Containerport Markets to 2020

  Dit rapport gaat in op de Noord Europese containerhavens tot 2020. De containerhavens hebben te maken met verminderd aanbod, ivm de recessie. De containerhavens hebben voor het eerst in jaren capaciteit...

  2009