Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. HSB-betonoverlagingen op stalen bruggen RWS Rapportendatabank

  Vanwege vermoeiingsproblemen moet een groot aantal stalen bruggen in Nederland worden versterkt. Nadat verkennende studies naar potentiële levensduurverlengende oplossingen vanaf 1998...

  01-12-2009

 2. DVS-DRI super quiet traffic : international search for pavement providing 10 dB noise reduction RWS Rapportendatabank

  01-12-2009

 3. Veilig over Rijkswegen !? 2008: benchmark verkeersveiligheid Regionale Diensten RWS Rapportendatabank

  Dit benchmarkrapport geeft inzicht in de verkeersveiligheidpositie van de Nederlandse rijkswegen. De verkeersveiligheid is in beeld gebracht tot en met 2008. Onderscheid is gemaakt in het hele rijkswegennet...

  01-12-2009

 4. Kansen voor riviervissen binnen natuurontwikkeling in uiterwaarden Rijn & Maas : tussenrapportage december 2009. RWS Rapportendatabank

  Deze tussenrapportage geeft inzicht in de eerste resultaten van het in OBN-kader uitgevoerde onderzoek ‘Kansen voor riviervissen van natuurontwikkeling in uiterwaarden’. De doelstelling in...

  01-12-2009

 5. Emissie-immissie : onderzoek naar de immissietoets in de praktijk RWS Rapportendatabank

  Onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de emissie-immissietoets in de praktijk. Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek en uit een praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd door...

  01-12-2009

 6. Richtlijn verzorgingsplaatsen 2010 RWS Rapportendatabank

  De Richtlijn verzorgingsplaatsen grijpt terug op landelijke beleidsuitgangspunten en vertaalt deze naar een hoofdopzet voor een verzorgingsplaats. Ook het ontwerpproces en de locatiekeuze komen aan bod....

  02-12-2009

 7. De effecten van multimodale reisinformatie : rapportage van een literatuurverkenning en een expert meeting RWS Rapportendatabank

  Dit literatuuronderzoek is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur die ingaat op de effecten van reisinformatie en op informatie die is verzameld over de effecten van regionale pilots met multimodale...

  04-12-2009

 8. Bekkenvistrap en hevelvistrap in de Maas : een onderlinge vergelijking van twee vistrappen bij stuw Roermond RWS Rapportendatabank

  04-12-2009

 9. Managementcontract 2010-2013 RWS Corporate Dienst RWS Rapportendatabank

  11-12-2009

 10. Plan van aanpak meetstrategie MEP duinen : Effecten van het gebruik van Maasvlakte 2 op bestaande duinen en effectiviteit compensatieproject Delflandse Kust RWS Rapportendatabank

  Dit rapport geeft richtlijnen voor de monitoring van de voorspelde effecten, als gevolg van het gebruik van MV2, aan duinen in de omgeving en voor de monitoring van de effectiviteit van de gewenste kwaliteit...

  15-12-2009