Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. News in Climate Science since IPCC 2007 : topics of interest in the scientific basis of climate change

  The IPCC Fourth Assessment Report (2007) assessed worldwide scientific literature on all aspects of climate change, of the period from 2000 to 2006. The report is intensively used for underpinning international...

  2009

 2. Watervogels in Nederland 2007/2008

  2009

 3. Exploring the boundaries of climate change : a review of thirteen climate eventualities

  In the public debate, references are regularly made to possible climate events with potentially severe consequences. The report examines a number of possible climate events, most of which are highly...

  2009

 4. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007/2008

  2009

 5. Kaartbladen Besluit Rijksrivieren 2009

  2009

 6. Mogelijke effecten geulwandsuppletie Oostgat op de drempel tussen het Oostgat en de Sardijngeul

  Op de geulwand van het Oostgat, de getijdengeul die langs de zuidwestkust van Walcheren loopt, werd in 2005 een suppletie uitgevoerd ter hoogte van Zoutelande. De lengte van de suppletie is ongeveer...

  2009

 7. Windchill equivalent temperature (WCET) : climatology and scenarios for Schiphol Airport

  This report presents the background, climatology and scenarios of the windchill equivalent temperature (WCET) for Schiphol Airport. The WCET-information is recommended during cold winter...

  2009

 8. Lichtvoering fietsers 2008 - 2009

  Sinds 2003 wordt in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart jaarlijks een meting verricht naar de lichtvoering van fietsers. Deze metingen geven inzicht in de effecten van de publiekscampagnes. In...

  2009

 9. Historical maritime wind scales until 1947

  2009

 10. De gedoogplichtprocedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht : leidraden

  Bevat twee leidraden die van belang zijn voor het verloop van de gedoogplichtprocedure op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht die door het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat Corporate...

  2009