Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Stroomgebiedbeheerplan Eems

  De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam...

  22-12-2008

 2. Schoon, mooi en veilig water : ook uw belang : inspraakwijzer

  Inspraakwijzer bij het Nationaal Waterplan, de Stroomgebiedbeheersplannen, het Beheer-en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren en bij de waterplannen van provincies, waterschappen en gemeenten.

  22-12-2008

 3. Ontwerp beleidsnota IJsselmeergebied

  Deze beleidsnota is geschreven om te voorzien in een duidelijker kader voor het IJsselmeergebied. De nota beschrijft hoe het Rijk de opgaven in het gebied wil aanpakken en is onderdeel van het Nationaal...

  22-12-2008

 4. Ontwerp stroomgebied beheerplannen

  Door de Kaderrichtlijn Water (KRW) is een nieuwe werkwijze geintroduceerd in het waterbeheer. Waterbeheerders en andere betrokken overheden worden aangemoedigd om meer per stroomgebied te gaan samenwerken....

  22-12-2008

 5. Ontwerp beleidsnota Noordzee

  Op het gebied van de Noordzee vervangt het Nationaal Waterplan de Vierde Nota Waterhuishouding en paragraaf 4.7 (Noordzee) van de Nota Ruimte en de daarin opgenomen verwijzingen naar andere paragrafen....

  22-12-2008

 6. Ontwerp beleidsnota waterveiligheid

  Het kabinet geeft het waterveiligheidsbeleid een invulling, passend bij de huidige en toekomstige omstandigheden en gebaseerd op nieuwe inzichten, hierbij rekening houdend met het advies van de tweede...

  22-12-2008

 7. Verkennend onderzoek vaste meetopstellingen

  In het kader van het MEP wil de Waterdienst graag geïnformeerd worden over de mogelijkheden van (semi)permanent monitoren van onderwatergeluid. Geeft een inventarisatie van twaalf van twaalf autonome...

  23-12-2008

 8. Onderzoek naar de bepaling van de chloride-migratiecoëfficiënt als maat voor de betonkwaliteit

  De tekst in deze richtlijn is opgesteld op basis van "nordtest method NT Build 492 Approved 1999-11" en is grotendeels een letterlijke vertaling. Sommige hoofdstukken zijn echter aangepast of...

  28-12-2008

 9. Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet : 4e kwartaal 2008 : 1 oktober – 31 december 2008

  De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit kwartaal verbeterd. In het afgelopen kwartaal is: - de verkeersprestatie gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (-1.0%); -...

  30-12-2008

 10. De voedselkeuze van Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen en andere indicaties die aanwijzingen geven over het ruimtegebruik van deze vogelsoorten in de Noord-Hollandse kustwateren

  31-12-2008