Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Stroomgebiedbeheerplan Maas RWS Rapportendatabank

  De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam...

  22-12-2008

 2. Stroomgebiedbeheerplan Eems RWS Rapportendatabank

  De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam...

  22-12-2008

 3. Schoon, mooi en veilig water : ook uw belang : inspraakwijzer RWS Rapportendatabank

  Inspraakwijzer bij het Nationaal Waterplan, de Stroomgebiedbeheersplannen, het Beheer-en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren en bij de waterplannen van provincies, waterschappen en gemeenten.

  22-12-2008

 4. Ontwerp beleidsnota Noordzee RWS Rapportendatabank

  Op het gebied van de Noordzee vervangt het Nationaal Waterplan de Vierde Nota Waterhuishouding en paragraaf 4.7 (Noordzee) van de Nota Ruimte en de daarin opgenomen verwijzingen naar andere paragrafen....

  22-12-2008

 5. Verkennend onderzoek vaste meetopstellingen RWS Rapportendatabank

  In het kader van het MEP wil de Waterdienst graag geïnformeerd worden over de mogelijkheden van (semi)permanent monitoren van onderwatergeluid. Geeft een inventarisatie van twaalf van twaalf autonome...

  23-12-2008

 6. Onderzoek naar de bepaling van de chloride-migratiecoëfficiënt als maat voor de betonkwaliteit RWS Rapportendatabank

  De tekst in deze richtlijn is opgesteld op basis van "nordtest method NT Build 492 Approved 1999-11" en is grotendeels een letterlijke vertaling. Sommige hoofdstukken zijn echter aangepast of...

  28-12-2008

 7. Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet : 4e kwartaal 2008 : 1 oktober – 31 december 2008 RWS Rapportendatabank

  De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit kwartaal verbeterd. In het afgelopen kwartaal is: - de verkeersprestatie gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (-1.0%); -...

  30-12-2008

 8. De voedselkeuze van Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen en andere indicaties die aanwijzingen geven over het ruimtegebruik van deze vogelsoorten in de Noord-Hollandse kustwateren RWS Rapportendatabank

  31-12-2008