Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. REACH: nieuwe regels voor chemische stoffen : informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

  Beschrijft wat de gevolgen zijn van de invoering van de Verordening REACH voor de producent van chemische stoffen.

  2008

 2. Biociden : informatie over dierplaagbestrijding : Infoblad dierplaagbestrijding

  2008

 3. Gezondheidseffecten van een lage relatieve luchtvochtigheid in woningen : een literatuurstudie

  Beschreven worden de resultaten van onderzoek naar de gezondheidseffecten van een lage relatieve luchtvochtigheid. De bevindingen zijn ingedeeld naar type onderzoek: klimaatkameronderzoeken, intervent...

  2008

 4. invloed van grondwaterverontreiniging op terrestrische ecosystemen

  Beschrijft de invloed van grondwaterverontreiniging op terrestrische ecosystemen. Ingegaan wordt op de wetgeving die een kader biedt voor deze problematiek. Met name de Kaderrichtlijn Water en de dochterrichtlijn...

  2008

 5. Biociden : algemene informatie voor bedrijven

  Het gebruik van biociden valt sinds 1 oktober 2007 onder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Deze wet heeft de Bestrijdingsmiddelenwet uit 1962 vervangen. De nieuwe wet is in lijn met de EU-regelgeving....

  2008

 6. Kabinetsstandpunt nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit : concept voor RDL en MR : NSL rapport

  Luchtkwaliteitplan waarin het kabinet aangeeft welke maatregelen er genomen worden om de luchtkwaliteit in Nederland de komende jaren te verbeteren.

  2008

 7. Investeren in het Waddengebied is de moeite meer dan waard! : 2e tender Waddenfonds : 8 september tot en met 17 oktober 2008

  Het kabinet heeft voor de komende 20 jaar 800 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringen in het Waddengebied. Dit geld is ondergebracht in het Waddenfonds. Deze folder beschrijft voor welke projecten...

  2008

 8. tijd is rijp

  Onderzoek naar de houdbaarheid van het bestaande stelsel van de handhaving en het toezicht op de naleving van de VROM-regelgeving op de langere termijn (met inbegrip van de huidige bevoegdheidsverdeling)...

  2008

 9. Fijn stof en bbt : Achtergrondrapportage Actieplan fijn stof en industrie

  Bij de aanpak van emissies in de industrie speelt het begrip best beschikbare technieken (bbt) een belangrijke rol. Centrale vragen in dit rapport zijn: Wat is voor fijn stof te beschouwen als bbt, gelet...

  2008

 10. Actieplan fijn stof en industrie

  Dit actieplan is een uitwerking van het beleidsvoornemen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), dat tot doel heeft om de luchtkwaliteit in de komende jaren verder te verbeteren en tijdig...

  2008