Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008

  In deze circulaire staat de uitwerking van het saneringscriterium (art. 37 Wet bodembescherming) centraal waarmee wordt vastgesteld of een spoedige sanering noodzakelijk is. Daarnaast wordt ingegaan op...

  2008

 2. Gebiedsdossier en beschermingszonedocument voor bronnen drinkwater : innamepunt Heel als pilot voor integratie

  Als proef is een compleet overzicht samengesteld van relevante aspecten voor de waterkwaliteit, gericht op preventie en risicobeheersing. Hiervoor zijn het "gebiedsdossier" en het "beschermingszonedocument"...

  2008

 3. Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet

  Overzicht van de bemestingspraktijk en de waterkwaliteit in 2006 op graslandbedrijven die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in Europese regelgeving is aangegeven. De waterkwaliteit gemeten in 2006...

  2008

 4. Supporting REACH : development of building blocks of a module for intelligent testing of data-poor organic substances

  In dit rapport worden enkele bouwstenen uitgewerkt van een module voor een geïntegreerde teststrategie (ITS in REACH-termen) voor data-arme stoffen. Dit is gedaan voor twee stofgroepen: carbamaten en...

  2008

 5. Chronische blootstelling aan koolmonoxide : is er sprake van een probleem in Nederland?

  Beschreven wordt de algemene informatie over koolmonoxide, zoals gezondheidseffecten, gezondheidskundige normen en advieswaarden en oorzaken van intoxicaties. Tevens worden de resultaten van de literatuursearch...

  2008

 6. Inventarisatie CO-emissies uit de industrie : emissiereductiedoelstelling loslaten?

  De koolmonoxide-emissies van de industrie zijn de afgelopen jaren flink afgenomen, maar de doelstelling om de emissies tot 2010 met 90% te verminderen zal de industrie niet halen. Bij de huidige emissies...

  2008

 7. Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen : een theoretisch concept

  De Kaderrichtlijn Water (KRW, richtlijn 2000/60/EC) bepaalt dat alle grondwaterlichamen uiterlijk in 2015 de goede grondwatertoestand moeten bereiken. Goede grondwatertoestand wordt in de KRW gedefinieerd...

  2008

 8. Evaluatie van RIVM-modellen voor de ozon- en fijnstofverwachting : PROZON en PROPART

  Fijn stof (PM10) en ozon zijn schadelijk voor de gezondheid, daarom zijn er Europese normen voor concentraties in de buitenlucht opgesteld. In Nederland vallen deze stoffen onder de smogregeling. Het RIVM...

  2008

 9. De wegenbouw de traditie voorbij : Nederland wegenland

  2008

 10. Soil ecosystem profiling in the Netherlands with ten references for biological soil quality

  Selectie van locaties die een relatief goede bodemkwaliteit hebben. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) over de toestand van de bodem. Op basis van deze...

  2008