Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Ontwikkelingen in natuurgebieden : van condities naar kwaliteit

  Door daling van de stikstofdepositie met 34% is het teveel aan stikstofdepositie op natuur sinds 1990 afgenomen met 54%. Wat betreft oppervlaktewaterkwaliteit is het verschil tussen de huidige concentraties...

  2008

 2. Waarde van wonen aan de rivier : hoogwaterbestendig maken en verplaatsen van woningen langs rivieren

  Gemaakt in samenwerking tussen het programma Ruimte voor de Rivier en CUR Bouw & Infra  waarin de alternatieven voor sloop nader uitgewerkt worden. Een inspiratieboekje waarin 16 voorbeelden...

  2008

 3. Atlantis praktijkcase A8A9

  2008

 4. Voorbeeldproject Nieuwerkerk Noord

  Betreft de notitie klimaatbestendig ontwerpen Nieuwerkerk Noord. De notitie beschrijft het ontwerpproces Xplorelab TNO, provincie Zuidholland en Deltares ter ondersteuning van de MER en bestemmingsplanprocedure...

  2008

 5. Kennisaudit Rivieren : welke kennis is nodig voor projecten? : demonstratie pilot

  Behandelt specifiek de resultaten van een demonstratiepilot "kennisaudit" op een drietal Waterdienst projecten binne  het thema rivieren. Geeft een overzicht van de kennisbehoefte en eventuele...

  2008

 6. Vuistregels : vuistregels voor het beoordelen van verontreinigingen van groene-lijst afvalstoffen

  Regels om te beoordelen of afvalstoffen die op de groene lijst staan ook onder de Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen...

  2008

 7. Veiligheidsbalans 2008

  In de Veiligheidsbalans 2008 zijn overzichtelijk de kerngegevens van 2008 terug te vinden op het gebied van beveiliging en operationele, technische en sociale veiligheid van verkeer, vervoer ter land,...

  2008

 8. Natuurbalans 2008

  De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid. Het huidige natuur- en milieubeleid heeft gunstige gevolgen voor de Nederlandse natuur....

  2008

 9. Impact van EU-regelgeving op de Nederlandse ruimtelijke-ordeningspraktijk : vijf voorbeelden van gebiedsontwikkeling

  De Europese Unie heeft door middel van richtlijnen een directe invloed op nationale ruimtelijke ordening, ongeacht of sprake is van een nationale kop voor wat betreft de verplichte omzetting van Europese...

  2008

 10. Onderzoek VROM-taken provincie Gelderland

  De Inspectie stelt vast dat de provincie Gelderland bijna al haar (onderzochte) wettelijke VROM-taken adequaat uitvoert. De wijze waarop de provincie haar taak op het gebied van de woningbouwafspraken,...

  2008