Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Trajectnota/MER Schiphol - Amsterdam - Almere : kaartbijlagen

  2008

 2. Besluit van 21 april 2008 tot uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening (Besluit ruimtelijke ordening) : Bro 2008

  De in het Bro gestelde regels kunnen globaal worden ingedeeld in regels die betrekking hebben op de digitalisering van ruimtelijke plannen en besluiten, regels die betrekking hebben op de inhoud en vormgeving...

  2008

 3. Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer

  2008

 4. Wet ruimtelijke ordening : beantwoording van gestelde vragen over nieuwe Wro

  2008

 5. Beschrijving standaard inspectieproces

  Het project "Procesbeschrijving Inspectie"i s onderdeel van het onderzoeksprogramma "Verbetering Inspecties Waterkeringen" (VIW) en heeft als doel een beschrijving te bieden voor het...

  2008

 6. Bakens aan het water : een lint van kunstwerken in het rivierenlandschap

  2008

 7. Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap

  Aan de hand van vier casusgebieden is onderzocht in hoeverre nieuwe activiteiten op het platteland gevolgen hebben voor de openheid van het landschap. Geconcludeerd is dat het beleid voor plattelandsvernieuwing,...

  2008

 8. Regionale woningmarktgebieden : verschillen en overeenkomsten

  Wanneer maatregelen worden getroffen om de Nederlandse woningmarkt beter te laten functioneren, moet rekening worden gehouden met de regionale diversiteit van de woningmarkt: de problematiek is niet overal...

  2008

 9. Onderzoek VROM-taakvelden provincie Fryslân : Onderzoek VROM en V&W-taakvelden provincie Fryslân

  Uit een gezamenlijk onderzoek van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer & Waterstaat dat in de tweede helft van 2007 is uitgevoerd, blijkt dat de provincie Friesland het grootste deel van haar VROM-taken...

  2008

 10. Inkoopcriteria voor hout

  2008