Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Trajectnota/MER Schiphol - Amsterdam - Almere : kaartbijlagen

  2008

 2. Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer

  2008

 3. Beschrijving standaard inspectieproces

  Het project "Procesbeschrijving Inspectie"i s onderdeel van het onderzoeksprogramma "Verbetering Inspecties Waterkeringen" (VIW) en heeft als doel een beschrijving te bieden voor het...

  2008

 4. Bakens aan het water : een lint van kunstwerken in het rivierenlandschap

  2008

 5. Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap

  Aan de hand van vier casusgebieden is onderzocht in hoeverre nieuwe activiteiten op het platteland gevolgen hebben voor de openheid van het landschap. Geconcludeerd is dat het beleid voor plattelandsvernieuwing,...

  2008

 6. Regionale woningmarktgebieden : verschillen en overeenkomsten

  Wanneer maatregelen worden getroffen om de Nederlandse woningmarkt beter te laten functioneren, moet rekening worden gehouden met de regionale diversiteit van de woningmarkt: de problematiek is niet overal...

  2008

 7. Onderzoek VROM-taakvelden provincie Fryslân : Onderzoek VROM en V&W-taakvelden provincie Fryslân

  Uit een gezamenlijk onderzoek van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer & Waterstaat dat in de tweede helft van 2007 is uitgevoerd, blijkt dat de provincie Friesland het grootste deel van haar...

  2008

 8. Kwaliteit voor later : ex ante evaluatie Kaderrichtlijn water

  Doel van dit onderzoek is het verschaffen van informatie over het ecologisch doelbereik, de kosten en de baten van het RWS/regiomaatregelpakket en van enkele aanvullende varianten en de gevolgen voor de...

  2008

 9. bedrijfslocatiemonitor : kritiek, alternatieven en aanpassingen

  Het model van de Bedrijfslocatiemonitor is het meest geavanceerde en algemeen geaccepteerde ramingsmodel voor de behoefteraming aan bedrijventerreinen in Nederland voor de lange termijn. De ramingen geven...

  2008

 10. Watervogels in Nederland 2006/2007

  In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland van juli 2006 tot en met juni 2007 werden uitgevoerd. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands,...

  2008