Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Ecologisch herstel Zwarte Meer : verkenning van oplossingsrichtingen : definitieve versie RWS Rapportendatabank

  Het Zwarte Meer is onderdeel van het Nationaal Lanschap IJsseldelta, het is aangemerkt als Natura2000 gebied, het is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het is een Natuurbeschermingswet-gebied....

  13-12-2007

 2. Monitor Stedelijke Bereikbaarheid 2006 RWS Rapportendatabank

  Doel van de Monitor Stedelijke Bereikbaarheid 2006 is een beeld te geven van: -de gemiddelde duur van reizen van en naar de grote steden tot en met 2006; -hoe burgers de bereikbaarheid van de grote steden...

  13-12-2007

 3. De akoestische kwaliteit van wegdekken op het hoofdwegennet RWS Rapportendatabank

  14-12-2007

 4. Leidraad verwaardiging [vervaardiging] kaarten aantallen kust- en zeevogels per 1/9, 1/81 en 1/729 ICES kwadranten RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de conversie van dichtheden vogels naar aantallen per ICES kwadranten en het proces om de factsheetkaarten te maken met behulp van ArcGIS 9.2.

  14-12-2007

 5. Regeling Wijziging overgangstermijn tariefstructuur taxi RWS Rapportendatabank

  Advies van het Overlegorgaan Personenvervoer met betrekking tot de 'Regeling Wijziging overgangstermijn tariefstructuur taxi'. Het betreft een regeling waarbij de overgangstermijn met betrekking tot de...

  14-12-2007

 6. Concurrentiepositie Nederlandse Zeehavens : synthese - determinanten concurrentiepositie Nederlandse zeehavens en betekenis van de beleidsmaatregelen Nota Zeehavens 2010 RWS Rapportendatabank

  Het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL) heeft de behoefte geuit aan meer inzicht in de wijze waarop en in welke mate het huidige beleid van Verkeer en Waterstaat zoals geformuleerd in de...

  14-12-2007

 7. Implic berekeningen prestatiepeilen Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  Als consequentie van de Wet op de waterkering dient aangetoond te worden dat de Stormvloedkering Oosterschelde aan de eisen voldoet. Deze eisen moeten worden afgeleid van de eisen die de Wet stelt:...

  17-12-2007

 8. Commentaar op de akoestische aspecten van het Deense Rapport "Review report 2004 : the Danish offshore wind farm demonstration project Horns Rev and Nysted offshore wind farms" RWS Rapportendatabank

  Het "Deense rapport" beschrijft de milieueffecten van twee windmolenparken in zeegebieden rond Denemarken (Horns Rev en Nysted) en kan worden beschouwd als een tussentijdse rapportage in het...

  17-12-2007

 9. Ex-ante evaluatie effecten van de OV-chipkaart en poortjes op de sociale veiligheid in het openbaar vervoer RWS Rapportendatabank

  Van de OV-chipkaart worden beperkt positieve effecten verwacht op de sociale veiligheid. Als belangrijkste voordeel wordt gezien dat de chipkaart de bestaande onduidelijkheid, over de geldigheid van het...

  20-12-2007

 10. Hindcast tidal inlet Eastern Scheldt : storms December 2001 and December 2003 : final report RWS Rapportendatabank

  20-12-2007