Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Implic berekeningen prestatiepeilen Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  Als consequentie van de Wet op de waterkering dient aangetoond te worden dat de Stormvloedkering Oosterschelde aan de eisen voldoet. Deze eisen moeten worden afgeleid van de eisen die de Wet stelt:...

  17-12-2007

 2. Commentaar op de akoestische aspecten van het Deense Rapport "Review report 2004 : the Danish offshore wind farm demonstration project Horns Rev and Nysted offshore wind farms" RWS Rapportendatabank

  Het "Deense rapport" beschrijft de milieueffecten van twee windmolenparken in zeegebieden rond Denemarken (Horns Rev en Nysted) en kan worden beschouwd als een tussentijdse rapportage in het...

  17-12-2007

 3. Ex-ante evaluatie effecten van de OV-chipkaart en poortjes op de sociale veiligheid in het openbaar vervoer RWS Rapportendatabank

  Van de OV-chipkaart worden beperkt positieve effecten verwacht op de sociale veiligheid. Als belangrijkste voordeel wordt gezien dat de chipkaart de bestaande onduidelijkheid, over de geldigheid van het...

  20-12-2007

 4. Hindcast tidal inlet Eastern Scheldt : storms December 2001 and December 2003 : final report RWS Rapportendatabank

  20-12-2007

 5. Verslag ontwerpproces Water - Ruimte 2010-2100 RWS Rapportendatabank

  Geeft een terugblik op de samenwerking tussen Bouwdienst/Rijkswaterstaat, WINN, TNO en West8 en de experts van verschillende kennisinstituten die betrokken zijn bij bet maken van een kaart te maken...

  20-12-2007

 6. De effecten van beheer op wegbermvegetaties : resultaten van langjarig onderzoek naar vijf maairegimes en naar mantel- en zoombeheer RWS Rapportendatabank

  Op veel plaatsen in wegbermen bestaat het beheer uit tweemaal maaien, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. De veronderstelling dat dit verschralingsbeheer zou leiden tot hogere floristische...

  20-12-2007

 7. Ecologische kennis op peil : randvoorwaarden voor soorten in de Rijn-Maasmonding : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Dit project geeft inzicht in wat voor de waterbeheerder, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, belangrijke habitattypen en soorten of soortgroepen zijn en of hierover voldoende kennis en informatie beschikbaar...

  21-12-2007

 8. Veiligheidsbalans 2007 RWS Rapportendatabank

  In de Veiligheidsbalans 2007 zijn overzichtelijk de kerngegevens van 2007 op het gebied van beveiliging en operationele, technische en sociale veiligheid van verkeer, vervoer ter land, ter zee en in de...

  27-12-2007