Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Geluidonderzoek op vier trajectcontrole locaties : metingen naar invloed rijsnelheden van het verkeer op geluid, periode juli 2005-oktober 2006 RWS Rapportendatabank

  De onderhavige rapportage geeft de resultaten van het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat met als doel, zowel voor als na de maatregel (zie...

  2007

 2. Inventarisatie van de gegevens-, monitor-en modelbehoefte voor de EU-Nitraatrichtlijnrapportage 2008 RWS Rapportendatabank

  Een handleiding is opgesteld voor de rapportage over de hoeveelheid nitraat in oppervlaktewater en de bovenste grondwaterlaag. Het doel is een snelle en efficiënte start te maken met het rapportagetraject...

  2007

 3. Watervogels in Nederland in 2005/2006 RWS Rapportendatabank

  2007

 4. Toetsing van modelberekeningen van uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied RWS Rapportendatabank

  Modelberekeningen van de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied zijn getoetst aan de uitspoeling op basis van stoffenbalansen van oppervlaktewatersystemen. Uit de toetsing blijkt...

  2007

 5. 15 years of cooperation on environmental protection between Russia and the Netherlands : 1991-2006 exchanging experiences RWS Rapportendatabank

  Gives an overview of the collaboration between Russia and the Netherlands in the field of the environment, including biodiversity and water. It is published to celebrate 15 years of cooperation on...

  2007

 6. Beleidslijn grote rivieren & inventarisatie ruimtelijke initiatieven RWS Rapportendatabank

  2007

 7. De noordse woelmuis en andere kleine zoogdierensoorten op de Makkumerwaard : inventarisatie, inrichting en beheer RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat is voornemens de spuicapaciteit in de Afsluitdijk te vergroten voor middel van aanleg van extra spuisluizen westelijk van Kornwerderzand. Het zal duidelijk zijn dat het handhaven van de...

  2007

 8. Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied t.b.v. delfstoffenwinning

  2007

 9. Vaststellen ontwerpparameters van GeoCrate RWS Rapportendatabank

  2007

 10. Continuous mixing layer height determination using the LD-40 ceilometer : a feasibility study

  The Kyoto Protocol is an agreement made under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Countries that have ratified this protocol commit to reduce their emissions of carbon dioxide...

  2007