Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Eigen winningen 2006 : kwaliteit drinkwater uit eigen bronnen

  Bij 70% van de campings, bedrijven en instellingen die zelf drinkwater winnen en distribueren uit een eigen waterbron worden de regels van het Waterleidingbesluit nageleefd. De kwaliteit van het drinkwater...

  2007

 2. Het Groene Golf Team voor een snellere verkeersdoorstroming

  Korte samenvatting over het Groene Golf Team, die zich bezighoudt met het analyseren van verkeersregelinstallaties op doorgaande wegen en zonodig een advies uitbrengt voor een verbeterde verkeersdoorstroming....

  2007

 3. Voortgangsrapportage Landelijk afvalbeheerplan (LAP) [2007]

  Derde voortgangsrapportage van het Landelijk afvalbeheerplan 2002–2012 (LAP). De voortgangsrapportage bevat een, voor zover beschikbaar, kwantitatief en kwalitatief overzicht van de uitvoering van het...

  2007

 4. Instandhoudingsplan Water IJsselmeergebied : 2003-2007

  2007

 5. Neveneffecten van producentenverantwoordelijkheid in het afvalstoffenbeleid

  Onderzoek naar de financiële en meer algemene neveneffecten van (mede-)verantwoordelijkheid van producenten en importeurs voor het afvalbeheer van de door hen op de markt gebrachte producten. Introductie...

  2007

 6. Digispectie handleiding : installatie en gebruik DigiSpectie

  Het project DigiSpectie is onderdeel van het onderzoeksprogramma VIW (Verbetering Inspecties Waterkeringen) en heeft als doel het eenduidig digitaal vastleggen van visuele waarnemingen bij inspecties....

  2007

 7. Publicaties Rijkswaterstaat Bouwdienst 2006 -

  Overzicht van het werk van de nieuwe Rijkswaterstaat Bouwdienst, dat gepubliceerd is in nationale en internationale vakliteratuur.

  2007

 8. Verkeersveiligheidsconsequenties van toelating van de Segway tot de openbare weg : advies aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

  Onderzoek waarin naar de consequenties voor de verkeersveiligheid wordt gekeken, wanneer de Segway tot de openbare weg zou worden toegelaten. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een praktijkproef,...

  2007

 9. Bekendmaking generieke gegevens luchtkwaliteit : actualisatie CAR-model

  Brief van 6 april 2007 van de Minister van VROM aan de colleges van B&W en GS over de publicatie van de generieke invoergegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het luchtkwaliteitsonderzoek. In deze...

  2007

 10. Monitoring kwaliteit bouwstoffen 2006 : een vergelijking met de monitoringdata 2003/2004 en 2005 : eindrapportage [elektronische uitgave]

  Monitoringonderzoek naar de kwaliteit van bouwstoffen in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Het betreft hier een vervolg op eerder onderzoek naar de kwaliteit van bouwstoffen over 2003/2004 en over...

  2007