Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Technical Exchange on Professional Capacity Building : Meeting proceedings RWS Rapportendatabank

  This exchange was designed as a structured, formal exchange to elicit more detailed information on the following areas common to PCB and KM programs: -What strategies and tools define the effective practice...

  2007

 2. Local water management in (Semi-) arid irrigated areas : institutionalising participation of water users in system operation, maintenance, development and financing : proceedings 9th Netherlands National ICID symposium Arnhem, the Netherlands, 25 March 2004 RWS Rapportendatabank

  2007

 3. Stroomlijn : samen voor één rivierbeheer : Mijlpaal 2007: de uniforme aanpak samengevat RWS Rapportendatabank

  2007

 4. Werkdocument Netwerkbrede afweging RWS Rapportendatabank

  Dit werkdocument geeft de stand van zaken weer van de netwerkbrede afweging voor WB21/KRW/N2000 voor de rijkswateren. Het bevat de laatste versies van de discussiestukken, de centrale maatregelen database...

  2007

 5. Meer ruimte voor haven, verbetering kwaliteit leefomgeving : procedurewijzer RWS Rapportendatabank

  Geeft de planning van de deelprojecten van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), de formele juridische procedures die daarvoor worden doorlopen en de mogelijkheden om in die procedures invloed...

  2007

 6. Transport, urban form and economic growth : report of the one hundred and thirty seventh round table on transport economics

  De kosten en voordelen van het wijd verspreid zijn van mensen over het land (Engelse term:sprawl) worden bekeken. De grote bevolkingsspreiding wordt vaak gezien als de oorzaak van stijgende milieukosten...

  2007

 7. Ecologische kwetsbaarheidskaarten bij olieverontreiniging in getijdenwateren : methoden voor Deltagebied, Waddenzee en Noordzee RWS Rapportendatabank

  Bij calamiteiten op zee kan vrijkomende olie leiden tot ernstige ecologsiche effecten. Voor de aanpak van incidenten met olie werkt Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van het project Crisismanagement aan...

  2007

 8. Wijzen uit het Oosten?! : een innovatiefocus in mobiliteitsbeleid: lessen uit India RWS Rapportendatabank

  Geeft de resultaten weer van een case-study naar de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en India, waarbij de nadruk is gelegd op de ontwikkeling van innovaties op het gebied van verkeer en ...

  2007

 9. Achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met zware metalen ten gevolge van uitspoelng uit de bodem RWS Rapportendatabank

  Uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied levert een belangrijke bijdrage aan de belasting van het oppervlaktewater. Voor een aantal zware metalen, vooral koper, nikkel en zink,...

  2007

 10. Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer : versie 2007 RWS Rapportendatabank

  Tot de taken van Rijkswaterstaat behoren onder meer de aanleg en reconstructie van rijkswegen. Voordat tot uitvoering van deze activiteiten wordt overgegaan wordt onderzocht wat de gevolgen van de aanleg...

  2007