Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Onderzoek VROM-taken provincie Flevoland : Provincieonderzoek Flevoland

  Uit het in 2005 uitgevoerde onderzoek blijkt dat de provincie Flevoland de VROM-taken op hoofdlijnen “adequaat” uitvoert en dat Flevoland gemiddeld beter scoort dan andere provincies. Op een aantal...

  2007

 2. Evaluatie verstedelijking VINEX 1995 tot 2005 : onderzoeksrapport deel I : realisatie afspraken

  Voortgang van de uitvoering van de VINEX-convenanten.

  2007

 3. Verg(h)ulde pillen : onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen

  In het onderzoek Verg(h)ulde Pillen wordt de emissie van geneesmiddelen vanuit de ziekenhuizen vastgesteld op basis van literatuurgegevens, verbruiksgegevens bij een drietal ziekenhuizen en metingen bij...

  2007

 4. De Oude Inhoud Methode : karteren met een zo efficiënt mogelijk gebruik van de oude vlakinhoud

  Algemeen doel van dit project is een methodeverbetering. Voor een optimale vergelijkbaarheid tussen kaarten uit twee of meer jaren, nodig voor een optimale veranderingsanalyse bij monitoring, is het van...

  2007

 5. Evaluatie verstedelijking VINEX 1995 tot 2005 : onderzoeksrapport deel II : realisatie van verstedelijkings- en kwaliteitsdoelen

  Resultaat van de uitvoering van het verstedelijkingsbeleid in de VINEX-woningbouwlocaties in termen van kwantiteit en ruimtelijke kwaliteit. Afgezet tegen de beleidsdoelen van VINEX en in relatie tot het...

  2007

 6. Evaluatie verstedelijking VINEX 1995 tot 2005 : onderzoeksrapport deel III : VINEXinstrumenten

  Manier waarop de VINEX-aanpak, inclusief het instrumentarium, zich ontwikkelt en heeft bijgedragen aan het resultaat.

  2007

 7. Antennes en uw gezondheid : antwoorden op de meest gestelde vragen

  2007

 8. Extra inzet voor de Zuidvleugel!

  Volgens de adviesraden is het voorgenomen beleid onvoldoende: extra investeringen zijn noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, de sociaaleconomische structuur en de bereikbaarheid...

  2007

 9. Neem het zekere voor het onzekere : Bijdrage van de SWOV aan de opstelling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2007-2020

  Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is voornemens een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2007-2020 aan de Tweede Kamer aan te bieden, waarin naar verwachting een nieuwe doelstelling voor 2020 zal...

  2007

 10. Aanmeldingsnotitie voor beoordeling m.e.r.-plicht : dijkversterking Nijkerkersluis

  2007