Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Werkdocument Netwerkbrede afweging RWS Rapportendatabank

  Dit werkdocument geeft de stand van zaken weer van de netwerkbrede afweging voor WB21/KRW/N2000 voor de rijkswateren. Het bevat de laatste versies van de discussiestukken, de centrale maatregelen database...

  2007

 2. Meer ruimte voor haven, verbetering kwaliteit leefomgeving : procedurewijzer RWS Rapportendatabank

  Geeft de planning van de deelprojecten van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), de formele juridische procedures die daarvoor worden doorlopen en de mogelijkheden om in die procedures invloed...

  2007

 3. Ecologische kwetsbaarheidskaarten bij olieverontreiniging in getijdenwateren : methoden voor Deltagebied, Waddenzee en Noordzee RWS Rapportendatabank

  Bij calamiteiten op zee kan vrijkomende olie leiden tot ernstige ecologsiche effecten. Voor de aanpak van incidenten met olie werkt Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van het project Crisismanagement aan...

  2007

 4. Wijzen uit het Oosten?! : een innovatiefocus in mobiliteitsbeleid: lessen uit India RWS Rapportendatabank

  Geeft de resultaten weer van een case-study naar de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en India, waarbij de nadruk is gelegd op de ontwikkeling van innovaties op het gebied van verkeer en ...

  2007

 5. Achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met zware metalen ten gevolge van uitspoelng uit de bodem RWS Rapportendatabank

  Uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied levert een belangrijke bijdrage aan de belasting van het oppervlaktewater. Voor een aantal zware metalen, vooral koper, nikkel en zink,...

  2007

 6. Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer : versie 2007 RWS Rapportendatabank

  Tot de taken van Rijkswaterstaat behoren onder meer de aanleg en reconstructie van rijkswegen. Voordat tot uitvoering van deze activiteiten wordt overgegaan wordt onderzocht wat de gevolgen van de aanleg...

  2007

 7. Geluidonderzoek op vier trajectcontrole locaties : metingen naar invloed rijsnelheden van het verkeer op geluid, periode juli 2005-oktober 2006 RWS Rapportendatabank

  De onderhavige rapportage geeft de resultaten van het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat met als doel, zowel voor als na de maatregel (zie...

  2007

 8. Inventarisatie van de gegevens-, monitor-en modelbehoefte voor de EU-Nitraatrichtlijnrapportage 2008 RWS Rapportendatabank

  Een handleiding is opgesteld voor de rapportage over de hoeveelheid nitraat in oppervlaktewater en de bovenste grondwaterlaag. Het doel is een snelle en efficiënte start te maken met het rapportagetraject...

  2007

 9. Watervogels in Nederland in 2005/2006 RWS Rapportendatabank

  2007

 10. Toetsing van modelberekeningen van uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied RWS Rapportendatabank

  Modelberekeningen van de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied zijn getoetst aan de uitspoeling op basis van stoffenbalansen van oppervlaktewatersystemen. Uit de toetsing blijkt...

  2007