Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 : Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 december 2006, nr. LMV 2006 332519, houdende regels voor het berekenen en meten van de geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

  Bijlage I: toelichting met betrekking tot rapportage en de methode voor het bepalen van de cumulatieve geluidbelasting. Bijlage II: toelichting met betrekking tot sommatie van geluidbelasting voor ind...

  2006

 2. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 2005/2006

  Tussenrapportage van de integrale watervogeltellingen van het IJsselmeergebied. Aandacht wordt besteed aan de getalsontwikkeling en verspreiding van 19 watervogelsoorten die elke maand geteld zijn in de...

  2006

 3. Overzicht hydrografische markt 2005 : stand van zaken per januari 2006

  De Adviesdienst Geo-informatie en ITC (AGI) afdeling GSMH stelt jaarlijks een inventarisatie samen van Hydrografische bedrijven die betrokken zijn geweest bij uitbesteding door de Meet- en Informatiediensten...

  2006

 4. Dubbele aandacht voor verbetering aanvangsstroefheid tweelaags ZOAB

  Na aanleiding van uitgevoerde metingen op Tweelaags ZOAB proefvakken is bekend geworden dat de stroefheid en de remvertraging de eerste weken na openstelling een probleem kunnen zijn. Daar...

  2006

 5. Duurzamere ZOAB (ZOAB+)

   

  In eerder onderzoek zijn ZOAB 0/16 proefvakken aangelegd met het doel om de technische levensduur te verlengen. Het gedrag van deze proefvakken is in 2002 ge...

  2006

 6. Informatieblad Wijziging Wet geluidhinder [factsheets]

  Factsheets over de op 1 januari 2007 ingevoerde wijziging van de Wet geluidhinder: 1: Decentralisatie procedures hogere grenswaarden; 2: Industrielawaai; 3: Invoering Lden voor lawaai van wegverkeer en...

  2006

 7. Japanse ervaringen met ZOAB

  Japan en Nederland zijn de enige landen ter wereld waar ZOAB al meer dan 15 jaar op grote schaal op het hoofdwegennet wordt toegepast. Japan is in 1989 gestart met ZOAB en momenteel is...

  2006

 8. Spoorvormingsgevoeligheid LinTrack - SMA verklaard

  Een van de doelstellingen van het LinTrack spoorvormingsonderzoek van enkele jaren terug was het toetsen van de zeggingskracht van de triaxiaalproef voor de spoorvormingsgevoeligheid van...

  2006

 9. Op weg naar een GEP voor het Markermeer : pilotstudie hydromorfologische ingrepen : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied

  2006

 10. effectievere overheid door één loket [informatieblad] : oplossing voor de concernproblematiek van Gasunie

  Resultaten van het onderzoek naar een integrale benadering van vergunningverlening en toezicht bij de NV Nederlandse Gasunie in Groningen (Gasunie pilot II).

  2006