Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Decembernota 2006 KRW/WB21 : beleidsbrief

  12-2006

 2. De Delta : rijk en robuust

  Geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Delta, de problemen die zich voordoen, verwachte ontwikkelingen, belangrijke vraagstukken en oplossingsrichtingen voor de toekomst. Hiermee wil het...

  12-2006

 3. Literatuuroverzicht EU Kaderrichtlijn Water

  Literatuuronderzoek naar hoe de Kaderrichtlijn Water (KRW) in verschillende landen wordt geïmplementeerd en hoe de lidstaten bepaalde thema’s oppakken. Met het literatuuroverzicht moet snel inzicht...

  01-12-2006

 4. NRM Handboek : versie 3.0

  Het Nieuw Regionaal Model (NRM) is een strategisch instrument voor de integrale beoordeling van regionale beleidsmaatregelen op het gebied van vervoer, verkeer en infrastructuur. Dit instrument wordt...

  01-12-2006

 5. Snelle kennis van zwevende stoffen : quick-scan van aan zwevend stof gebonden PAK's, PCB"s en HCB in rijkswater 1988-2005

  Vele jaren lang is in het kader van de MWTL-monitoring op een groot aantal locaties in de rijkswateren de samenstelling van zwevend stof geanalyseerd. In deze studie is de beschikbare informatie voor de...

  01-12-2006

 6. Quick-scan uitvoerbaarheidstoetsen en implementatie nieuwe wet- en regelgeving binnen Rijkswaterstaat : een inventarisatie en analyse van lopende projecten en initiatieven gericht op implementatie van nieuw beleid en wet- en regelgeving voor waterbodems

  Binnen de landelijke RWS-taak waterbodems is een project gestart (LT-WU) gericht op de coördinatie van uitvoerbaarheidstoetsen en het signaleren van knelpunten binnen RWS bij de implementatie van...

  03-12-2006

 7. Zwemwaterprofiel Rhederlaag : definitief

  De regionale diensten van Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk zijn voor de zwemwaterlocaties in hun beheersgebied, laten in 2006 een pilot uitvoeren. Conform de handreiking (RIZA-Grontmij, 2005) zullen...

  05-12-2006

 8. Ecologische effecten van de beroepsscheepvaart : verkenning op hoofdlijnen naar de effecten op doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : eindrapport

  In de komende decennia neemt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maatregelen om de onderhoudsachterstanden op de waterwegen weg te werken en specifieke capaciteitsknelpunten met betrekking tot de...

  05-12-2006

 9. Sanering Ketelmeer : risicobeoordeling en saneringsdoelstelling

  05-12-2006

 10. Zwemwaterprofiel Tull en 't Waal : eindrapportage

  De regionale diensten van Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk zijn voor de zwemwaterlocaties in hun beheersgebied, laten in 2006 een pilot uitvoeren. Conform de handreiking (RIZA-Grontmij, 2005) zullen...

  06-12-2006