Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. NRM Handboek : versie 3.0 RWS Rapportendatabank

  Het Nieuw Regionaal Model (NRM) is een strategisch instrument voor de integrale beoordeling van regionale beleidsmaatregelen op het gebied van vervoer, verkeer en infrastructuur. Dit instrument wordt...

  01-12-2006

 2. Snelle kennis van zwevende stoffen : quick-scan van aan zwevend stof gebonden PAK's, PCB"s en HCB in rijkswater 1988-2005 RWS Rapportendatabank

  Vele jaren lang is in het kader van de MWTL-monitoring op een groot aantal locaties in de rijkswateren de samenstelling van zwevend stof geanalyseerd. In deze studie is de beschikbare informatie voor de...

  01-12-2006

 3. Quick-scan uitvoerbaarheidstoetsen en implementatie nieuwe wet- en regelgeving binnen Rijkswaterstaat : een inventarisatie en analyse van lopende projecten en initiatieven gericht op implementatie van nieuw beleid en wet- en regelgeving voor waterbodems RWS Rapportendatabank

  Binnen de landelijke RWS-taak waterbodems is een project gestart (LT-WU) gericht op de coördinatie van uitvoerbaarheidstoetsen en het signaleren van knelpunten binnen RWS bij de implementatie van...

  03-12-2006

 4. Zwemwaterprofiel Rhederlaag : definitief RWS Rapportendatabank

  De regionale diensten van Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk zijn voor de zwemwaterlocaties in hun beheersgebied, laten in 2006 een pilot uitvoeren. Conform de handreiking (RIZA-Grontmij, 2005) zullen...

  05-12-2006

 5. Ecologische effecten van de beroepsscheepvaart : verkenning op hoofdlijnen naar de effecten op doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : eindrapport RWS Rapportendatabank

  In de komende decennia neemt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maatregelen om de onderhoudsachterstanden op de waterwegen weg te werken en specifieke capaciteitsknelpunten met betrekking tot de...

  05-12-2006

 6. Sanering Ketelmeer : risicobeoordeling en saneringsdoelstelling RWS Rapportendatabank

  05-12-2006

 7. Zwemwaterprofiel Tull en 't Waal : eindrapportage RWS Rapportendatabank

  De regionale diensten van Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk zijn voor de zwemwaterlocaties in hun beheersgebied, laten in 2006 een pilot uitvoeren. Conform de handreiking (RIZA-Grontmij, 2005) zullen...

  06-12-2006

 8. KRW en drinkwater uit rijkswateren : gevolgen van de Kaderrichtlijn Water voor bescherming drinkwatervoorziening uit rijkswateren : definitief RWS Rapportendatabank

  Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen voor in totaal 8 innamepunten uit rijkswateren, enerzijds welke beschermingszones moeten worden aanghouden en vervolgens te analyseren welke risico's...

  06-12-2006

 9. Eindrapportage "Beleving spitsstroken" t.b.v. RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer : meting: september 2006 RWS Rapportendatabank

  In september 2006 vond een nieuwe meting plaats in het kader van van het onderzoek “Beleving spitsstroken in Nederland”. Deze monitor, voorheen bekend onder de naam “Weggebruikersond...

  06-12-2006

 10. Basisinformatie locaties : saneringsprogramma Rijkswateren : eindrapport RWS Rapportendatabank

  07-12-2006