Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Vervoermanagement : decentrale rapportages 2004 : verslag van analyse

  Decentrale overheden (provincies en regionale openbare lichamen) zijn volgens het Tijdelijk Besluit Specifieke Uitkering Vervoermanagement jaarlijks financieel en inhoudelijk verslag te doen van de uitvoering...

  12-2005

 2. Controle MAAS 2015 : controle, analyse en een herberekening van de afvoerstatistiek 2015 voor de Maas : eindrapport

  12-2005

 3. Verkenning van systeemwerking in het bovenrivierengebied van Rijn en Maas

  In totaal zijn elf dijkdoorbraakberekeningen voor acht verschillende dijkdoorbraaklocaties gemaakt met het DelftFLS software pakket, respectievelijk acht berekeningen zonder compartimentering en drie berekeningen...

  12-2005

 4. Zijdelings toevoeren Rijntakken tmr2006 : bovenrand, benedenrand, golfvorm

  01-12-2005

 5. Evaluatie Groene Strand, Terschelling : veranderingen in vegetatie, hydrologie en beheer in de periode 1996 - 2004

  Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben samen in 1996 in het Groene Strand een aantal drastische ingrepen uitgevoerd. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben samen in 1996 in het Groene Strand een...

  05-12-2005

 6. SWAN-berekeningen ten behoeve van HR2006 voor de Hollandse Kust : rapportage fase 2 en 3

  Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat in 2006 de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen opnieuw vaststellen. Voor de kustzone gaat het daarbij...

  06-12-2005

 7. Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid : aanvulling VI

  Tracébesluit HSL-Zuid aanvulling VI voorziet in de wijziging van het TB HSL-Zuid inzake de aanleg van een fiets-voetgangersverbinding over de infrastructuurbundel ter hoogte van het station Prinsenbeek...

  06-12-2005

 8. Verslag werkconferentie best practices verkeersmanagement droog

  Rijkswaterstaat wordt omgevormd tot een agentschap, met als doel zakelijker en publieksgerichter te kunnen opereren. Eén van de doelstellingen die de organisatie zich daarbij heeft gesteld,is het ontwikkelen...

  06-12-2005

 9. Verslag werkconferentie best practices watermanagement

  Rijkswaterstaat wordt omgevormd tot een agentschap, met als doel zakelijker en publieksgerichter te kunnen opereren. Eén van de doelstellingen die de organisatie zich daarbij heeft gesteld,is het ontwikkelen...

  07-12-2005

 10. Advies aanpassen AMvB WVO stralen en conserveren vaste objecten

  08-12-2005