Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Planstudie/MER Schiphol ? Amsterdam ? Almere : MER, eerste fase

  Samenvatting van het MER eerste fase Schiphol-Amsterdam-Almere. Het verkeer in de regio Schiphol-Amsterdam-Almere loopt steeds verder vast, en dit is een bedreiging voor de economische ontwikkeling, de...

  19-12-2005

 2. Planstudie / MER Schiphol-Amsterdam-Almere : Deelrapport Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)

  Dit deelrapport is opgesteld in het kader van de Planstudie/MER Schiphol-Amsterdam-Almere, eerste fase. In deze fase wordt ingezoomd op de afweging tussen alternatieven tussen de knooppunten Holendrecht...

  19-12-2005

 3. Handhavingsrapportage Schiphol 2005

  Doet verslag over de periode 1 november 2004 tot en met 31 oktober 2005.

  21-12-2005

 4. Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier : deel 3 : kabinetsstandpunt, nota van toelichting

  In dit deel 3, de vaststelling door de ministerraad van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), formuleert het kabinet het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau...

  22-12-2005

 5. Ruimte voor de Rivier : PKB deel 2

  Feitelijke weergave van de resultaten van inspraak, advies en bestuurlijk overleg n.a.v. DE Ontwerp Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, PKB deel 1.

  22-12-2005

 6. Wat melden weggebruikers over matrixborden? : analyse van meldingen informatielijn RWS 0800-8002

  22-12-2005

 7. Onderzoeksproject WBKI-kribben : modelmatige onderbouwing ondershoudsstrategie

  22-12-2005

 8. Verkeerskundige analyses planstudie Schiphol-Amsterdam - Almere

  Zonder maatregelen zal de bereikbaarheid in de corridor Schiphol - Amsterdam - Almere sterk verslechteren. Dit heeft negatieve gevolgen voor het economisch functioneren van de gehele Noordvleugel van de...

  22-12-2005

 9. Het vergoeden van overstromingsschade : lessen uit het buitenland : inventarisatie in het kader van de risicobeheersing in kustplaatsen

  In deze rapportage staat het vergoeden van buitendijkse overstromingsschade in kustgebieden centraal. Uit ervaringen in Engeland, Frankrijk, de VS, Spanje, België, Denemarken, Duitsland en Zweden...

  27-12-2005

 10. Jaaruitvoeringsprogramma emissiebeheer 2005 : Regionale Dienst Noord-Holland, Afdeling ANWE

  31-12-2005