Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Actualisatie uitstroomfrequenties wegtransport RWS Rapportendatabank

  Bij de berekening van het extern veiligheidsrisico veroorzaaktdoor het transport gevaarlijke stoffen over de weg wordt gebruikt van scenario?s voor ongevallen met druk en atmosferische tankwagens. Aan...

  16-12-2005

 2. Kosten-batenanalyse op hoofdlijnen voor de Planstudie Schiphol-A?dam-Almere : eindrapport RWS Rapportendatabank

  De kosten-batenanalyse (KBA) Schiphol-Amsterdam-Almere is bedoeld ter ondersteuning van de besluitvorming tussen de aanwezige alternatieven: het nulplusalternatief, het stroomlijnalternatief en het ve...

  16-12-2005

 3. Mainport Schiphol : beleidsinformatie : Achtergronddocument RWS Rapportendatabank

  Behandelt de groeiende woningbehoefte en de ruimtelijke beperkingen als gevolg van Schiphol en de effecten van de luchthaven, zoals geluid, emissie en externe veiligheid, in beeld. Er is aandacht voor...

  16-12-2005

 4. Toekomstige Positionering Rijkswaterstaat : mede in het licht van de mogelijke introductie van beprijzing RWS Rapportendatabank

  19-12-2005

 5. Planstudie/MER Schiphol ? Amsterdam ? Almere : MER, eerste fase RWS Rapportendatabank

  Samenvatting van het MER eerste fase Schiphol-Amsterdam-Almere. Het verkeer in de regio Schiphol-Amsterdam-Almere loopt steeds verder vast, en dit is een bedreiging voor de economische ontwikkeling, de...

  19-12-2005

 6. Planstudie / MER Schiphol-Amsterdam-Almere : Deelrapport Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) RWS Rapportendatabank

  Dit deelrapport is opgesteld in het kader van de Planstudie/MER Schiphol-Amsterdam-Almere, eerste fase. In deze fase wordt ingezoomd op de afweging tussen alternatieven tussen de knooppunten Holendrecht...

  19-12-2005

 7. Handhavingsrapportage Schiphol 2005 RWS Rapportendatabank

  Doet verslag over de periode 1 november 2004 tot en met 31 oktober 2005.

  21-12-2005

 8. Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier : deel 3 : kabinetsstandpunt, nota van toelichting RWS Rapportendatabank

  In dit deel 3, de vaststelling door de ministerraad van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), formuleert het kabinet het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau...

  22-12-2005

 9. Ruimte voor de Rivier : PKB deel 2 RWS Rapportendatabank

  Feitelijke weergave van de resultaten van inspraak, advies en bestuurlijk overleg n.a.v. DE Ontwerp Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, PKB deel 1.

  22-12-2005

 10. Wat melden weggebruikers over matrixborden? : analyse van meldingen informatielijn RWS 0800-8002 RWS Rapportendatabank

  22-12-2005