Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Planstudie / MER Schiphol-Amsterdam-Almere : Deelrapport Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) RWS Rapportendatabank

  Dit deelrapport is opgesteld in het kader van de Planstudie/MER Schiphol-Amsterdam-Almere, eerste fase. In deze fase wordt ingezoomd op de afweging tussen alternatieven tussen de knooppunten Holendrecht...

  19-12-2005

 2. Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier : deel 3 : kabinetsstandpunt, nota van toelichting RWS Rapportendatabank

  In dit deel 3, de vaststelling door de ministerraad van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), formuleert het kabinet het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau...

  22-12-2005

 3. Ruimte voor de Rivier : PKB deel 2 RWS Rapportendatabank

  Feitelijke weergave van de resultaten van inspraak, advies en bestuurlijk overleg n.a.v. DE Ontwerp Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, PKB deel 1.

  22-12-2005

 4. Wat melden weggebruikers over matrixborden? : analyse van meldingen informatielijn RWS 0800-8002 RWS Rapportendatabank

  22-12-2005

 5. Onderzoeksproject WBKI-kribben : modelmatige onderbouwing ondershoudsstrategie RWS Rapportendatabank

  22-12-2005

 6. Verkeerskundige analyses planstudie Schiphol-Amsterdam - Almere RWS Rapportendatabank

  Zonder maatregelen zal de bereikbaarheid in de corridor Schiphol - Amsterdam - Almere sterk verslechteren. Dit heeft negatieve gevolgen voor het economisch functioneren van de gehele Noordvleugel van de...

  22-12-2005

 7. Het vergoeden van overstromingsschade : lessen uit het buitenland : inventarisatie in het kader van de risicobeheersing in kustplaatsen RWS Rapportendatabank

  In deze rapportage staat het vergoeden van buitendijkse overstromingsschade in kustgebieden centraal. Uit ervaringen in Engeland, Frankrijk, de VS, Spanje, België, Denemarken, Duitsland en Zweden...

  27-12-2005

 8. Jaaruitvoeringsprogramma emissiebeheer 2005 : Regionale Dienst Noord-Holland, Afdeling ANWE RWS Rapportendatabank

  31-12-2005