Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management : Dutch national report 2006 : national report of the Kingdom of the Netherlands : second review conference (May 2006) : Joint convention : Dutch national report 2006

  Tweede rapport op grond van artikel 32 van het Gezamenlijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van Bestraalde Splijtstof en inzake de Veiligheid van het Beheer van Radioactief Afval (Trb. 1999,...

  2005

 2. Trendanalyse van zeegrasverspreiding in de Nederlandse Waddenzee 1988-2003 : eindrapport

  Beschrijft de bevindingen van een studie naar dynamische ontwikkelingen in de verspreiding (ha) en bedekking (%) van zeegrassen in de Nederlandse Waddenzee tijdens de periode 19882003. De studie is uitgevoerd...

  2005

 3. Klap op de vuurpijl : uitvoering en naleving van het Vuurwerkbesluit bij vuurwerkopslagen : Tweedelijns toezicht bij vuurwerkopslagen

  Resultaten van een onderzoek in 2004 en 2005 naar de uitvoering van het Vuurwerkbesluit door gemeenten en provincies. Aanleiding voor dit onderzoek was het van kracht worden van het Vuurwerkbesluit en...

  2005

 4. Chemische monitoringsstrategie zoute wateren : compartiment en stofselectie

  De chemische monitoring t.b.v. de KaderRichtlijn Water (KRW) zal in de nabije toekomst ingepast worden binnen de huidige meetprogramma?s. Kennis van stoffen, bemonsteringen, kwaliteitswaarborgsystemen...

  2005

 5. M.W.T.L. planning 2004

  Geeft een overzicht van de geplande bemonsteringsdagen per gebieden locatie en het daarbij behorende parameter pakket van de projecten Mon*chemie, Mon* biologie en marcrobenthos.

  2005

 6. Schoon water in het stroomgebied van de Schelde : de Europese kaderrichtlijn water in Zeeland en West-Brabant

  2005

 7. Toxicity tests with priority substances in the Water Framework Directive

  2005

 8. Waterkering Nijkerkersluis toetsrapport grondlichamen en bekledingen : toetsing in het kader van de Wet op de Waterkering

  2005

 9. Laseraltimetrie voor kweldermorfologie : vervolg op "laseraltimetrie voor de hoogtemetingen van de kwelders Waddenzee"

  Project met als doel om laseraltimetrie verder te ontwikkelen als beheersinstrument voor de hoogteligging vd kwelderwerken. Verder doel was de verdere uitwerking vd gevolgen vh geheel of gedeeltelijk ...

  2005

 10. Nadere analyse sedimentbalans : Rijn-Maasmonding 1990-2000

  2005