Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Trendanalyse van zeegrasverspreiding in de Nederlandse Waddenzee 1988-2003 : eindrapport PUC

  Beschrijft de bevindingen van een studie naar dynamische ontwikkelingen in de verspreiding (ha) en bedekking (%) van zeegrassen in de Nederlandse Waddenzee tijdens de periode 19882003. De studie is uitgevoerd...

  2005

 2. Chemische monitoringsstrategie zoute wateren : compartiment en stofselectie PUC

  De chemische monitoring t.b.v. de KaderRichtlijn Water (KRW) zal in de nabije toekomst ingepast worden binnen de huidige meetprogramma?s. Kennis van stoffen, bemonsteringen, kwaliteitswaarborgsystemen...

  2005

 3. M.W.T.L. planning 2004 PUC

  Geeft een overzicht van de geplande bemonsteringsdagen per gebieden locatie en het daarbij behorende parameter pakket van de projecten Mon*chemie, Mon* biologie en marcrobenthos.

  2005

 4. Schoon water in het stroomgebied van de Schelde : de Europese kaderrichtlijn water in Zeeland en West-Brabant PUC

  2005

 5. Toxicity tests with priority substances in the Water Framework Directive PUC

  2005

 6. Waterkering Nijkerkersluis toetsrapport grondlichamen en bekledingen : toetsing in het kader van de Wet op de Waterkering PUC

  2005

 7. Laseraltimetrie voor kweldermorfologie : vervolg op "laseraltimetrie voor de hoogtemetingen van de kwelders Waddenzee" PUC

  Project met als doel om laseraltimetrie verder te ontwikkelen als beheersinstrument voor de hoogteligging vd kwelderwerken. Verder doel was de verdere uitwerking vd gevolgen vh geheel of gedeeltelijk ...

  2005

 8. Nadere analyse sedimentbalans : Rijn-Maasmonding 1990-2000 PUC

  2005

 9. Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands : results PUC

  2005

 10. Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water : ontwikkeling van potentiƫle referenties en van potentiƫle goede ecologische toestanden PUC

  Ten behoeve van de maatlatontwikkeling voor de handhaving van de Europese Kaderrichtlijn Water worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders en schorren: 1. een areaal-referentie....

  2005