Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Broedvogels van de Westhavendam Sloe, Fort Rammekens & Schorerpolder en delen van het Sloegebied, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna RWS Rapportendatabank

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 2. "Vergeten" stoffen in de Rijn-Maas monding : een survey in 2001 RWS Rapportendatabank

  Het blijkt dat naast veel "bekende" stoffen zoals PCB's, PAK's, bestrijdingsmiddelen, er ook veel "onbekende" organische stoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Met een brede...

  2004

 3. Broedvogels van een deel van de scherpenissepolder, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna RWS Rapportendatabank

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 4. Broedvogels van het duin bij Breskens, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna RWS Rapportendatabank

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 5. Calibration Heimann radiation thermometers

  In the past years radiation thermometers have been employed by KNMI to measure the sky temperature at various locations in the Netherlands and the surface temperature at the Cabauw research station. The...

  2004

 6. Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden : een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen RWS Rapportendatabank

  Dit rapport biedt de beheerders van waterkeringen in havens en afgeschermde gebieden een leidraad voor een gedetailleerde vertaling van golfbelasting buiten de haven naar golfbelasting binnen de haven....

  2004

 7. Sedimenten in het Molengat : syntheserapport RWS Rapportendatabank

  In de zomer van 2003 is een geulwandsuppletie uitgevoerd in het Molengat. Deze geulwandsuppletie moet ervoor zorgen dat de erosie van de kustlijn op een efficiënte manier in de hand wordt gehouden....

  2004

 8. Bepaling beddingsconstante van het dijklichaam van de Houtribdijk RWS Rapportendatabank

  2004

 9. Broedvogels en de invloed van hoofdwegen, een nationaal perspectief : een analyse van de gevolgen van wegverkeer voor broedvogels aan de hand van landelijke aantals- en verspreidingsgegevens RWS Rapportendatabank

  In een onderzoek in opdracht van RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) zijn landelijke broedvogel- en verkeersgegevens van rond 1975 en 2000 met elkaar vergeleken. Voor bijna elk van de 236 broedvogelsoorten...

  2004

 10. Integraal kustbeheer : een inventarisatie van nationaal en Europees beleid en regelgeving : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Inventarisatie van de huidige en in voorbereiding zijnde Europese en nationale beleidskaders en regelgeving die van toepassing zijn op de kustzone. Met deze inventarisatie is een analyse uitgevoerd naar...

  2004