Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2003

 1. Gevaarlijke kruispunten in Gelderland : 2002

  2003

 2. Effectverkenning Optimalisatieplan A2 Rondweg Den Bosch

  Het Optimalisatieplan A2 Den Bosch had in eerste instantie als doelstelling het verbeteren van de doorstroming, ofwel het verminderen van de filevorming. De verwachting was dat in 2002 de filevorming structureel...

  2003

 3. Visie visintrek Noord-Nederland

  De ministeries van LNV en V&W hebben gevraagd om een Nationaal Programma Herstel Zoet/Zout. Toeleverend aan dat programma wordt voor Noord-Nederland gewerkt aan een Regionaal Programma Herstel Zoet/Zout....

  2003

 4. Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren : een ecologische evaluatie over de periode 1990-2000

  Presenteert de resultaten van een evaluatie van 26 projecten van ecologisch herstel in of langs de zoute wateren. De projecten maken deel uit van het Programma Herstel en Inrichting, een uitvoeringsprogramma...

  2003

 5. Het akoestisch effect van de snelheidsbeperking op Rijksweg A13 bij Overschie

  Recentelijk is de maximaal toegestane snelheid voor alle verkeer op een deel van de A13 (RW13) ter hoogte van Overschie in beide richtingen verlaagd van 100 km/h to 80 km/h. Met een geautomatiseerde s...

  2003

 6. Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten

  Bevat de resultaten van een inventarisatie en analyse van watergerelateerde projecten waarbij toepassing van het concept 'meervoudig ruimtegebruik' aan de orde is. De inventarisatie heeft geresulteerd...

  2003

 7. Landelijk meetnet bodemkwaliteit : resultaten 1997

  De categorie├źn die in 1997 zijn onderzocht, zijn graslandbedrijven op zeeklei en tuinbouw- en bollenbedrijven op klei en zand. Naast algemene kwaliteitsparameters zijn parameters onderzocht die gerelateerd...

  2003

 8. Geofysisch onderzoek Twentekanalen baggeren : eindrapport van de begeleiding door de MD

  Evaluatie van het door Rijkswaterstaat Oost Nederland uitgevoerde project Verruiming van de Twentekanalen door middel van een deelproject baggeren.

  2003

 9. Scholeksters en hun voedsel in de Oosterschelde : rapport voor deelproject D2 thema 1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003

  Bevat een analyse van de voedselsituatie van scholeksters gedurende de negentiger jaren in de Oosterschelde. Uit die analyse worden conclusies getrokken met betrekking tot oorzaak van de achteruitgang...

  2003

 10. Visstandbemonstering Veluwerandmeren 2002

  2003