Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2003

 1. Effectverkenning Optimalisatieplan A2 Rondweg Den Bosch RWS Rapportendatabank

  Het Optimalisatieplan A2 Den Bosch had in eerste instantie als doelstelling het verbeteren van de doorstroming, ofwel het verminderen van de filevorming. De verwachting was dat in 2002 de filevorming structureel...

  2003

 2. Visie visintrek Noord-Nederland RWS Rapportendatabank

  De ministeries van LNV en V&W hebben gevraagd om een Nationaal Programma Herstel Zoet/Zout. Toeleverend aan dat programma wordt voor Noord-Nederland gewerkt aan een Regionaal Programma Herstel Zoet/Zout....

  2003

 3. Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren : een ecologische evaluatie over de periode 1990-2000 RWS Rapportendatabank

  Presenteert de resultaten van een evaluatie van 26 projecten van ecologisch herstel in of langs de zoute wateren. De projecten maken deel uit van het Programma Herstel en Inrichting, een uitvoeringsprogramma...

  2003

 4. Het akoestisch effect van de snelheidsbeperking op Rijksweg A13 bij Overschie RWS Rapportendatabank

  Recentelijk is de maximaal toegestane snelheid voor alle verkeer op een deel van de A13 (RW13) ter hoogte van Overschie in beide richtingen verlaagd van 100 km/h to 80 km/h. Met een geautomatiseerde s...

  2003

 5. Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten RWS Rapportendatabank

  Bevat de resultaten van een inventarisatie en analyse van watergerelateerde projecten waarbij toepassing van het concept 'meervoudig ruimtegebruik' aan de orde is. De inventarisatie heeft geresulteerd...

  2003

 6. Geofysisch onderzoek Twentekanalen baggeren : eindrapport van de begeleiding door de MD RWS Rapportendatabank

  Evaluatie van het door Rijkswaterstaat Oost Nederland uitgevoerde project Verruiming van de Twentekanalen door middel van een deelproject baggeren.

  2003

 7. Scholeksters en hun voedsel in de Oosterschelde : rapport voor deelproject D2 thema 1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003 RWS Rapportendatabank

  Bevat een analyse van de voedselsituatie van scholeksters gedurende de negentiger jaren in de Oosterschelde. Uit die analyse worden conclusies getrokken met betrekking tot oorzaak van de achteruitgang...

  2003

 8. Visstandbemonstering Veluwerandmeren 2002 RWS Rapportendatabank

  2003

 9. Droge voeten, voldoende en schoon water ... RWS Rapportendatabank

  Beknopte presentatie van de werkzaamheden van de afdeling Water van Directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat en de dienstkring Waterwegen.

  2003

 10. Dijkvak Blocq van Kuffeler - Nijkerkersluis : erratum hoofdstuk taludbekledingen RWS Rapportendatabank

  2003