Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Aanwijzing ex artikel 27 juncto artikel 24 van de Luchtvaartwet voor het luchtvaartterrein Eelde : bijlagen B, D, F, H, I, J, K en L RWS Rapportendatabank

  Bevat bijlage: B. Lijst net kadastrale gegevens en gegevens als bedoeld in art. 20, 2e lid. onder b. en c, van de Luchtvaartwet en kadastrale kaart; D. Beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van...

  2001

 2. Who is afraid of red, green and blue ? : toets van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening op ecologische effecten RWS Rapportendatabank

  2001

 3. Inrichtingsplan Veluwerandmeren : schakel tussen strategie en uitvoering RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de algemene doelen van IIVR voor het richtjaar 2010. Op hoofdlijnen is aangegeven wat met IIVR wordt beoogd en waarop de maatregelen zijn gericht. Presenteert de inrichtingsmaatregelen in samenhang...

  2001

 4. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 209 : ONB en OFB in oppervlaktewater - 19 juni 2001 RWS Rapportendatabank

  2001

 5. Inventarisatie geografische informatiebehoefte : Rijkswaterstaat Directie Zeeland RWS Rapportendatabank

  Sinds anderhalf jaar bestaat er binnen Directie Zeeland een GIS-groep. Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze groep is het realiseren van een directie brede centrale GIS databank. Hierin...

  2001

 6. Van landaanwinning naar kwelderwerken RWS Rapportendatabank

  Bevat een overzicht van de ontwikkelingen - met name gedurende de afgelopen 20 jaar - in de vroegere "landaanwinningswerken" in Friesland en Groningen, thans "kwelderwerken" genoemd. ...

  2001

 7. Decentralisatie exploitatie openbaar vervoer : verslag expertmeeting RWS Rapportendatabank

  2001

 8. Inrichtingsplan Veluwerandmeren : convenant RWS Rapportendatabank

  Negentien overheden (ministeries V&W, LNV en VROM, provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, verschillende gemeenten en twee waterschappen) nemen in het convenant Inrichtingsplan Veluwerandmeren...

  2001

 9. Beheersvisie Rijnwaardense uiterwaarden RWS Rapportendatabank

  2001

 10. Visie agrologistiek : clusteren, verbinden, regisseren RWS Rapportendatabank

  Geeft aan langs welke weg een meer duurzame, innoverende en vervoersefficiënte agrologistiek moet worden gerealiseerd. Onder agrologistiek wordt verstaan het transport, de opslag, de distributie en de...

  2001