Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Raakvlakken waterbeleid 21e eeuw - kaderrichtlijn water : eindrapport RWS Rapportendatabank

  In het Nederlandse waterbeheer wordt in een tweetal trajecten nieuw beleid ontwikkeld en geïnplementeerd. In december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden (Richtlijn...

  10-12-2001

 2. MER Baggerspecieverwerking Koegorspolder : werkdocument: voorontwerpen alternatief 1 t/m 4 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de alternatieven die in de eerste periode van het opstellen van het MER zijn ontwikkeld. Verschaft achtergrondinformatie bij het concept MER van 1997/1998, maar sluit niet meer aan bij het MER...

  10-12-2001

 3. Verwerkingsopties van baggerspecie in beheersgebied DUT RWS Rapportendatabank

  Als gevolg van lozingen, andere vervuilende activiteiten en de sedimentatie van uit het achterland afkomstig verontreinigd slib, zijn de waterbodems in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Directie Utrecht...

  10-12-2001

 4. Rapportage 2e fase audit praktisch gebruik kwaliteitsystemen Waardse Alliantie en Botlekspoortunnel project Betuweroute RWS Rapportendatabank

  De audit heeft tot doel om op basis van een aantal steekproeven en onafhankelijk oordeel te geven over: de wijze van kwaliteitsbeheersing door de aannemer(s) en het technisch toezicht bij de werken...

  12-12-2001

 5. Nautische beoordeling effecten nevengeulen Merwedekanaal Vianen RWS Rapportendatabank

  12-12-2001

 6. Concept uitgangspunten beheerplannen nat 2004-2008 [DWW] RWS Rapportendatabank

  14-12-2001

 7. Data-analyse nauwkeurigheidswaterpassingen : visueel overzicht van de 2e, 3e, 4e en 5e NauwkeurigheidsWaterPassing RWS Rapportendatabank

  Verschaft inzicht in de grote aantallen NWP gegevens. Aan de hand van NWP data die gemiddeld om de 20-25 jaar ingewonnen wordt kunnen verplaatsingen van deze merken nauwkeurig vastgesteld worden.

  14-12-2001

 8. Vermoeiing stalen rijdekken : spanningspectra en levensduren voor trogstuiklassen en vrij opgelegde liggers RWS Rapportendatabank

  14-12-2001

 9. Plan van aanpak : Pettemer meetraai 2002 RWS Rapportendatabank

  15-12-2001

 10. Definitiestudie databases : gegevens voor het LCA : beoordelingsinstrument voor de ontwerpfase GWW-sector : eindrapport RWS Rapportendatabank

  15-12-2001