Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Golfoploop en golfoverslag bij dijken : verzamelde notities bij het totstandkomen van de definitieve versie van het technisch rapport : periode februari - november 2001 RWS Rapportendatabank

  Deze bundel notities heeft tot doel om enkele zaken te documenten die in de laatste fase van de totstandkoming van het?Technisch rapport Golfoploop en golfoverslag bij dijken? een rol hebben gespeeld....

  12-2001

 2. Strategische visie Hollandse kust : verkenningen naar bestuurlijke en juridische aspecten in de kustzone RWS Rapportendatabank

  12-2001

 3. Onderzoek problematiek voorland RWS Rapportendatabank

  Doet verslag van onderzoek naar een aantal probleempunten die in de praktijk naar voren komen bij het toetsen en versterken van primaire waterkeringen, en dan met name aan de buitenzijde van de waterkering....

  12-2001

 4. Responsie van asfalt voor spanningsniveaus onder de éénmalige bezwijkspanningen gemeten met triaxiaalapparatuur in laboratorium DWW : meetrapport experimentele fase afstuderen RWS Rapportendatabank

  12-2001

 5. Aanpak agressie in het verkeer : verkenning van het probleem RWS Rapportendatabank

  Agressie in verkeer lijkt toe te nemen, evenals de politieke en maatschappelijke druk om agressie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel uiteenlopende ideeën en theorieën over agressie in...

  12-2001

 6. Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen : inventarisatie gegevens 1989-2000 RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van het beleid voor de bouwgrondstoffenvoorziening worden jaarlijks cijfers ingezameld over de productie en afzet van secundaire grondstoffen. Daarbij wordt tevens aandacht gegeven aan actuele...

  12-2001

 7. Instandhoudingsplan zeedijk Schiermonnikoog RWS Rapportendatabank

  12-2001

 8. Veiligheid en handhaving : verkennend onderzoek naar knel- en verbeterpunten in de handhaving van veiligheid in het goederenvervoer over de weg RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de vraag welke verbeterpunten er zijn in de uitvoering van de handhavingstaken en informatiestromen van de verschillende handhavingsdiensten, die toezien op de naleving van wet- en regelgeving...

  12-2001

 9. Praktijkmetingen aan geocontainers RWS Rapportendatabank

  In de periode van september tot november 2001 zijn een drietal praktijkmetingen uitgevoerd welke zich richten op het monitoren van het gedrag van geocontainers tijdens het valtraject. Waterdrukken, gronddrukken...

  12-2001

 10. Invloed van zandscheiding op de consolidatie-eigenschappen van Slufterspecie RWS Rapportendatabank

  12-2001