Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Incident management basiskwaliteit autosnelwegen : een beoordeling van sub-ROA-varianten aan de hand van incident management RWS Rapportendatabank

  10-12-2000

 2. Voorstel procesbeheersings- en monitoringsplan voor zandscheiding met scheidingbekkens op IJsseloog RWS Rapportendatabank

  13-12-2000

 3. Verkeerstechnische specificatie van een doseeralgaritme voor toeritdoseerinstallaties RWS Rapportendatabank

  Het doseeralgoritme is het programmadeel dat volgens bepaalde regels meetgegevens verwerkt en bewerkt en aan de hand daarvan een groot aantal variabelen bepaalt, waaronder de doseertijd. Het applicatieprogramma...

  15-12-2000

 4. Drielanden en het Wolderwijd RWS Rapportendatabank

  Scriptie over de invloed van de bouw van de wijk Drielanden in Harderwijk op het Wolderwijd, met betrekking tot het grondwater.

  18-12-2000

 5. Tweede generatie instandhoudingsplannen : Oosterschelde Stormvloedkering : aanleiding, achtergrond, systematiek, uitvoering, resultaten en conclusies RWS Rapportendatabank

  20-12-2000

 6. Akoestisch onderzoek in het kader van de MER Zeepoort IJmond naar de geluidsbelastingen in de aanlegfase van een nieuwe sluis RWS Rapportendatabank

  Richt zich op de geluidsbelastingen ter plaatse van de woningen die zullen ontstaan als gevolg van het heien, het baggeren en het afvoeren van de grond. Nog niet alle keuzen voor de uitvoering van de...

  21-12-2000

 7. BPN - Uitgangspunten beheerplannen nat 2003-2007 RWS Rapportendatabank

  21-12-2000

 8. Akoestisch onderzoek naar aanpassingen van de Zeepoort IJmond in het kader van de MER RWS Rapportendatabank

  De ontwikkeling van Zeepoort IJmuiden leidt tot geluidsbronnen als gevolg van industriële activiteiten, waaronder afgemeerde schepen, en als gevolg van varende schepen. De geluidsbelastingen die hierdoor...

  21-12-2000

 9. De A73 en de natuur in 2000 Actualisatie van natuurgegevens en toetsing aan nieuwe wetgeving en beleid RWS Rapportendatabank

  Het Projectbureau A73-zuid wil bij de verdere uitwerking en implementatie van de plannen voor de A73-Zuid enerzijds kunnen beschikken over de meest actuele informatie over natuurwaarden en anderzijds...

  22-12-2000

 10. Advies over de Bijlage Natuur en Recreatie Landaanwinning Project Mainportontwikkeling Rotterdam RWS Rapportendatabank

  Beoordeelt de Bijlage als milieu-effectrapportage (MER) voor de aspecten natuur en recreatie van de Integrale Projectnota Landaanwinning. Nota en Bijlage zijn voorstudies ten behoeve van de besluitvorming...

  22-12-2000