Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Onderzoek eigenschappen beton B65, in het bijzonder het krimpgedrag van verschillende betonmengsels : experimenteel onderzoek naar de verhardingskrimp en uitdrogingskrimp van betonmengsels B65 in de eerste drie maanden van de levensduur RWS Rapportendatabank

  12-2000

 2. Toelichting bij de landschappelijke zoneringskaart van kwelders langs de Friese Waddenkust bij Dongeradeel en Het Bildt 1999 op basis van false colour- luchtfoto's 1:5000 RWS Rapportendatabank

  12-2000

 3. Ecotopen- en struweelkartering Gamerense Waard, 2000 RWS Rapportendatabank

  In het kader van de monitoring van nevengeulen langs de Waal (Jans et al., 1998) wordt om de twee jaar de ecotopen van de Gamerensche Waard (ten westen van Zaltbommel) gekarteerd. De doelstelling van deze...

  12-2000

 4. Baggerspecieberging Hollandsch Diep/Haringvliet-Oost : projectnota/milieueffectrapport : achtergrondrapport 'Hydraulische aspecten' RWS Rapportendatabank

  Bevat naast basisinformatie over de waterbeweging en waterkarakteristieken van het studiegebied ook specifieke informatie over de te verwachten effecten van aanleg van een depot op koelwaterlozingen, ...

  12-2000

 5. Mogelijkheden en effecten van aansluiting Philips High Tech Campus op A2 Tangenten Eindhoven RWS Rapportendatabank

  Tijdens de inspraak periode voor de trajectnota/MER Tangenten Eindhoven is door Philips de behoefte geuit om een extra aansluiting ten behoeve van een te ontwikkelen Techno Campus terrein, ter plaatse...

  12-2000

 6. Systeemeisen HIS MM/LM RWS Rapportendatabank

  12-2000

 7. Analyse van rijtijden over het hoofdwegennet in de provincie Utrecht RWS Rapportendatabank

  Om inzicht te krijgen waar welke vertragingen op het Utrechtse hoofdwegennet optreden, zijn in dit project rijtijden, snelheden, voertuigverliesuren berekend voor de autosnelwegen in de provincie Utrecht....

  12-2000

 8. Meerjarenplanning verhardingsonderhoud IVON2 : 2001-2005 : hoofdwegennet Nederland RWS Rapportendatabank

  12-2000

 9. Vervormingsgedrag uitbouwbruggen : hoofdstudie RWS Rapportendatabank

  Licht het rekenprogramma Bridges toe. Dit rekenprogramma wordt gebruikt om gefaseerde berekeningen uit te voeren. Gefaseerde berekeningen zijn berekeningen waarbij de daadwerkelijke bouw(volgorde) kan...

  12-2000

 10. Luchtdrainmetingen op Spinoza : effect van verkeer op vervuilingsgraad ZOAB RWS Rapportendatabank

  12-2000