Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet op de Waterkering RWS Rapportendatabank

  Artikel 34 van de Wet op de Waterkering brengt mee dat binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de wet een 'verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk' aan de St...

  2000

 2. De projectleider in control : een oriëntatie op het verbeteren van de positie van MIT-projectleiders zodat een HID binne zijn taakstellend budget kan blijven RWS Rapportendatabank

  Deze oriëntatie op het verbeteren van de positie van projecleiders binnen Rijkswaterstaat (RWS), is geschreven in opdracht van de projectleider kostenbeheersing bij het hoofdkantoor. Het deelproject...

  2000

 3. Berekening van humane risico-grenzen voor waterbodems : discussienota RWS Rapportendatabank

  2000

 4. Voortgangsrapportage 1999 : GIS-beleidsplan RIZA 1998-2000 RWS Rapportendatabank

  2000

 5. Praktijkwerkgroep externe kwaliteitsborging RWS-GWWO : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Op initiatief van RWS en het Grond-, Water- en Wegenbouw Overlegorgaan (GWWO) is de Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS - GWWO samengesteld. De Praktijkwerkgroep heeft haar aanbevelingen in...

  2000

 6. Onderzoeksplan handhaving in sober DV ingerichte 30 en 60 km gebieden RWS Rapportendatabank

  Onderzoeksplan als onderdeel van het Startprogramma Duurzaam Veilig (DV). DV is onderverdeeld in 5 fases. In voorliggend rapport wordt het onderzoeksplan (fase 3) vastgesteld. Behandeld worden: definities,...

  2000

 7. Wilhelminakanaal Tilburg achtergrondrapport verkeer en vervoer RWS Rapportendatabank

  Om een verdere groei van het vervoer over water op het Wilhelminakanaal te realiseren hebben bedrijven in Tilburg te kennen gegeven behoefte te hebben aan de verruiming van het kanaal om grotere schepen...

  2000

 8. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in de Emsmündung = Grensoverschrijdende samenwerking in de Eemsmonding : eine Broschüre zur 40. Sitzung der ständigen deutsch-niederländischen Emskommission am 12. Oktober 2000 in Appingedam = een brochure bij de 40e zitting van de Permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie op 12 oktober 2000 in Appingedam RWS Rapportendatabank

  Bevat een groot aantal onderwerpen waar deze permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie zich mee bezighoudt o.a.: Natuurbeschermingsvraagstukken, scheepvaartvraagstukken, economische vraagstukken, ...

  2000

 9. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 173 : algemene parameters en metalen in oppervlaktewater - 15 november 1999 RWS Rapportendatabank

  2000

 10. Richtlijnen voor de ruimtelijke verdeling van ecotopen langs de Maas op basis van ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom = Guidelines for spatial distribution of ecotopes along the river Meuse based on ecological networks and geomorfological suitability = Règles pratiques pour la distribution spatiale des écotopes de la Meuse, basées sur des réseaux écologiques en le potentiel geomorphologique RWS Rapportendatabank

  2000