Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet op de Waterkering

  Artikel 34 van de Wet op de Waterkering brengt mee dat binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de wet een 'verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk' aan de St...

  2000

 2. De projectleider in control : een oriëntatie op het verbeteren van de positie van MIT-projectleiders zodat een HID binne zijn taakstellend budget kan blijven

  Deze oriëntatie op het verbeteren van de positie van projecleiders binnen Rijkswaterstaat (RWS), is geschreven in opdracht van de projectleider kostenbeheersing bij het hoofdkantoor. Het deelproject...

  2000

 3. Berekening van humane risico-grenzen voor waterbodems : discussienota

  2000

 4. Voortgangsrapportage 1999 : GIS-beleidsplan RIZA 1998-2000

  2000

 5. Praktijkwerkgroep externe kwaliteitsborging RWS-GWWO : eindrapport

  Op initiatief van RWS en het Grond-, Water- en Wegenbouw Overlegorgaan (GWWO) is de Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS - GWWO samengesteld. De Praktijkwerkgroep heeft haar aanbevelingen in...

  2000

 6. Onderzoeksplan handhaving in sober DV ingerichte 30 en 60 km gebieden

  Onderzoeksplan als onderdeel van het Startprogramma Duurzaam Veilig (DV). DV is onderverdeeld in 5 fases. In voorliggend rapport wordt het onderzoeksplan (fase 3) vastgesteld. Behandeld worden: definities,...

  2000

 7. Wilhelminakanaal Tilburg achtergrondrapport verkeer en vervoer

  Om een verdere groei van het vervoer over water op het Wilhelminakanaal te realiseren hebben bedrijven in Tilburg te kennen gegeven behoefte te hebben aan de verruiming van het kanaal om grotere schepen...

  2000

 8. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 173 : algemene parameters en metalen in oppervlaktewater - 15 november 1999

  2000

 9. Richtlijnen voor de ruimtelijke verdeling van ecotopen langs de Maas op basis van ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom = Guidelines for spatial distribution of ecotopes along the river Meuse based on ecological networks and geomorfological suitability = Règles pratiques pour la distribution spatiale des écotopes de la Meuse, basées sur des réseaux écologiques en le potentiel geomorphologique

  2000

 10. RIZA interlaboratorium onderzoek project 181 : PAK, OCB en PCB in oppervlaktewater - 13 maart 2000

  2000