Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Afvoerverdeling Rijntakken : een verkenning van de mogelijkheden en effecten van een andere afvoerverdeling onder maatgevende omstandigheden RWS Rapportendatabank

  De resultaten van de studie "Afvoerverdeling Rijntakken" worden weergegeven en besproken. Vier mogelijke alternatieven voor de afvoerverdeling over de Rijntakken zijn bekeken. Het effect van...

  1999

 2. Vervoeren en Verankeren : onderzoek naar doorvoerstromen en logistieke activiteiten RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het economisch belang van de doorvoer door Nederland en de potenties die er nog zijn op dit vlak. Onderzoekt voorts locatiefactoren die het mogelijk maken logistieke activiteiten te verrichten....

  1999

 3. Het toepassen van verticale domeindecompositie op het RijMaMo - en het ZeeDelta model RWS Rapportendatabank

  1999

 4. Aanvoeren, lozingen en afvoeren van de Zeeuwse Rijkswateren 1997 RWS Rapportendatabank

  Geeft inzicht in de watertransporten in de Zeeuwse Rijkswateren in 1997. Opgenomen is het peilverloop per bekken en als factoren van de transporten zijn opgenomen: polderlozingen, neerslag, gewasverdamping...

  1999

 5. Quick scan herstel natuurwaarden in de Noordzee RWS Rapportendatabank

  1999

 6. Waterbodemonderzoek Oudeschild en Visjagersplaatje Texel RWS Rapportendatabank

  1999

 7. Interviews veranderende rol en vergunning op hoofdzaken RWS Rapportendatabank

  1999

 8. Tussen water en land : perspectief voor oeverplanten in het Volkerak - Zoommeer : eindrapportage "Planten in de peiling" RWS Rapportendatabank

  Om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de gevolgen van zout en begrazing op de helofytenontwikkeling in relatie tot peilbeheer, startte het RIZA, in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland,...

  1999

 9. Achtergronden hydraulische belastingen dijken IJsselmeergebied : deelrapport 8 : reproductiefuncties RWS Rapportendatabank

  Naast een relatief eenvoudige vorm van interpolatie is onderzocht of gebruik gemaakt kan worden van een meer geavanceerde vorm van interpolatie, nl. reprofuncties. Een reprofunctie is een algemene wiskundige...

  1999

 10. Bundel RWS/SPECS RWS Rapportendatabank

  Bevat produktspecificaties (SPECS). Is een specificatiesysteem dat is opgezet om de eisen die RWS aan materialen stelt vast te leggen. Bovendien is het een methode om aan te geven met welke keuring de...

  1999