Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Charophytes and turbidity: the impact of Nitellopsis obtusa vegetation on water clarity in the Gouwzee RWS Rapportendatabank

  1998

 2. Managementcontract 1998 RWS Rapportendatabank

  1998

 3. Voorschrift voor de berekening van de LAeq-geluidsbelasting in DB(A) ten gevolge van structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de bestrijding van de geluidhinder door vliegtuigen legt de Luchtvaartwet regels vast m.b.t. de zonering rondom luchtvaartterreinen. Beschrijft de methodiek voor de berekening van de L...

  1998

 4. DuraCrete : the European Community Brite/EuRam Project BE95-1347#Task 5 -benchmarking of the conventional design of concrete structures in accordance with the structural codes in the Netherlands RWS Rapportendatabank

  1998

 5. Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer : plan van aanpak voor een onderzoek naar gedragseffecten en algemeen preventieve effecten RWS Rapportendatabank

  Sinds 1 juni 1996 kan de minister van Verkeer en Waterstaat onder bepaalde voorwaarden een eductaieve maatregel opleggen aan mensen die als bestuurder van een voertuig in het verkeer door de politie zijn...

  1998

 6. Het Limburgse Maasplassengebied : een onderzoek naar het totstandkomen van de afstemming van de verschillende functies in het verleden, de conflicten die daarbij zijn ontstaan en de mogelijkheden voor een afstemming met minder conflicten RWS Rapportendatabank

  1998

 7. Beheersvisie Maas + : Ontwikkeling in het beheer en gebruik van de Maas, haar winterbed en aansluitende kanalen in het Maasdal RWS Rapportendatabank

  1998

 8. Akoestisch onderzoek HSL-Zuid : kaartbijlage (bij Trac├ębesluit) RWS Rapportendatabank

  In afzonderlijke rapporten wordt ingegaan op de ligging van de HSL en de consequenties daarvan voor de overige infrastructuur. Beschrijft de regels en grenswaarden met betrekking tot geluidbelasting...

  1998

 9. Vervolgonderzoek Genetische Algoritmen : optimalisatie van uiterwaardverlaging en natuurontwikkeling bij verhoogde maatgevende afvoeren RWS Rapportendatabank

  1998

 10. Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' RWS Rapportendatabank

  In het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' zijn maatregelen opgesomd, die voor 2001 moeten worden uitgevoerd. De maatregelen zijn getoetst aan de oorspronkelijke uitgangspunten van een duurzaam-veilig...

  1998