Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Uitgangspunten NRM Arnhem-Nijmegen : regionale basisvariant 2010 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de uitgangspunten van de Regionale Basisvariant 2010 van het integrale verkeers- en vervoermodel NRM Arnhem-Nijmegen (versie 1.1) dat erop gericht is de vergelijkbaarheid tussen de prognoses...

  1998

 2. Vergelijking dynamische modellen DYNDART, CONTRAM, INTEGRATION : integratie resultaten deelstudies RWS Rapportendatabank

  Teneinde de presentaties van een aantal dynamische verkeersmodellen te beoordelen en te vergelijken, zijn de verkeersmodellen DYNDART, CONTRAM en INTEGRATION toegepast in een identiek wegennetwerk en onder...

  1998

 3. Natuurcompensatie bij Rijkswegen : stand van zaken anno 1998 RWS Rapportendatabank

  Doel van het onderzoek is het overzichtelijk maken omtrent de totstandkoming van natuurcompensatie binnen Rijkswaterstaat van de projecten in uitvoerings/realisatiefase en projecten in planstudiefase.

  1998

 4. Startnotitie behorend bij het MER voor de winning van beton- en metselzand op de Noordzee RWS Rapportendatabank

  1998

 5. Balansposten van de Veluwerandmeren : beschrijving van de periode 1990-1997 RWS Rapportendatabank

  Er wordt een overzicht gegeven van de verzamelde gegevens van de balansposten. Om de dataset per balanspost compleet te krijgen zijn aannames gedaan en vele berekeningen uitgevoerd. Alle handelingen zijn...

  1998

 6. Evaluatie toeritdosering A8 / Kolkweg RWS Rapportendatabank

  Evaluatiestudie naar de toeritdoseerinstallatie (TDI) A8 / Kolkweg. Het doseerlicht is ingesteld om oneigenlijk gebruik van de toerit door sluipverkeer tegen te gaan en om het invoegproces vanaf de...

  1998

 7. Ruimte voor Rijntakken : een project waarin gezamenlijke overheden adviseren over duurzaam veilige inrichting van het rivierengebied Bovenrijn, IJssel, Nederrijn/Lek tot Schoonhoven, Waal tot Gorinchem RWS Rapportendatabank

  Geeft informatie over o.a. achtergrond en aanpak van het project Ruimte voor Rijntakken, waarin provincies, gemeenten, waterschappen en rijksdiensten een gezamenlijk advies opstellen aan de Minister...

  1998

 8. Onderzoek naar mogelijke luchtverontreiniging van asfaltmenginstallaties bij hergebruik ZOAB-granulaat : luchtemissies geen belemmering voor hergebruik ZOAB-granulaat RWS Rapportendatabank

  In ZOAB (zeer open asfaltbeton) wegdekken heeft zich in de loop der jaren slib vastgezet in de poriën, dat door het wegverkeer en in mindere mate door neerslag is verontreinigd. Onderzoek is uitgevoerd...

  1998

 9. Work plan 1998 for cooperation between RIZA and ROSNIIVKH RWS Rapportendatabank

  1998

 10. De Tribune : project Rijkswaterstaat 200 jaar RWS Rapportendatabank

  1998