Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1997

 1. Veld Koc waarden van Maas sediment : poriewateronderzoek naar veld partitie coëfficiënten gerelateerd aan de ouderdom van het sediment in het kader van de MER speciedeponie Molengreend in Limburg RWS Rapportendatabank

  1997

 2. Monitoring van de mobiliteit 1990-1995 : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Onderzocht wordt welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de mobiliteit per auto (bestuurders) en met het openbaar vervoer (trein, stads- en streekvervoer) in de periode 1990-1995. De trends zijn...

  1997

 3. Registratiegraad van in ziekenhuizen opgenomen verkeersslachtoffers : eindrapport RWS Rapportendatabank

  De politie registreert niet alle verkeersongevallen, terwijl het zowel politiek als beleidsmatig gewenst is het werkelijke aantal zo goed mogelijk te kennen. Tegen deze achtergrond is onderzoek verricht...

  1997

 4. Vergelijking dynamische modellen DYNDART, CONTRAM, INTEGRATION : onderdeel CONTRAM RWS Rapportendatabank

  Teneinde de presentaties van een aantal dynamische verkeersmodellen te beoordelen en te vergelijken, zijn de verkeersmodellen DYNDART, CONTRAM en INTEGRATION toegepast in een identiek wegennetwerk en onder...

  1997

 5. Deelnota ruimtelijke ordening Halfweg / Zwanenburg 1992-2010 : studie ten behoeve van de 'trajectnota/MER N200 bij Halfweg RWS Rapportendatabank

  In het kader van de studie naar alternatieve tracé's voor de N200 worden in dit rapport de huidige en toekomstige ruimtelijke structuur en de ruimtelijke plannen beschreven voor het gebied rond...

  1997

 6. Visie Wegen naar de Toekomst : tussenrapportage : voorlopige resultaten van de toekomstoriëntatie binnen Wegen naar de Toekomst, ten behoeve van het vervolg van de interactieve planvorming voor Pilots, Stepping Stones en Visie RWS Rapportendatabank

  Verzameling van voorstelbare lange termijn wensbeelden voor de hoofd-weginfrastructuur. Geeft een beeld van de functie van de hoofd-weginfrastructuur in het totale vervoerssysteem, van de inpassing...

  1997

 7. Constructieve aspecten van slib : middagsymposium dinsdag 4 november 1997, newMetropolis Science and Technology Center, Amsterdam RWS Rapportendatabank

  Bevat: Sterkte-ontwikkeling van onderwater-sliblagen / L.M. Merckelbach; Consolidatie van gashoudend slib in depots; Monitoring of in situ soft soil properties using geophysical methods / I. McDermott;...

  1997

 8. Rekening rijden 1997 : onderzoek naar meningsvorming RWS Rapportendatabank

  Hoofdrapport van een onderzoek, waarbij de ontwikkelingen in de kennis, houding en gedragsintentie van de Nederlandse rijbewijsbezitters met betrekking tot (verschillende vormen van) rekening rijden g...

  1997

 9. Evaluatie realisatiefase bochtverbetering Erlecom RWS Rapportendatabank

  In het kader van de verbetering van de bevaarbaarheid van de Waal zijn ter vergroting van de vaarbreedte in de Waalbocht bij Erlecom bochtbeschermingsconstructies uitgevoerd. Een deel van de nog uit te...

  1997

 10. Boorspecie Westerscheldetunnel : startnotitie RWS Rapportendatabank

  Voor het storten van de boorspecie die ontstaat bij het boren van de Westerscheldetunnel, zal een Wm- vergunning (Wet milieubeheer) worden aangevraagd. Daarvoor moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen....

  1997